Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej » 13.02.2009 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na wykonanie robót budowlanych nt.: „Przebudowa fragmentu ul. Szkolnej w Pępowie”

13.02.2009 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na wykonanie robót budowlanych nt.: „Przebudowa fragmentu ul. Szkolnej w Pępowie”


Pępowo, dnia 13 lutego 2009 r.

Numer sprawy: 340/1/2009


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych: „Przebudowa fragmentu ul. Szkolnej w Pępowie”


1. Urząd Gminy w Pępowie działając w myśl art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych: „Przebudowa fragmentu ul. Szkolnej w Pępowie” - została wybrana oferta najkorzystniejsza firmy: Przedsiębiorstwo Drogowe, „DROGBUD – GOSTYŃ” Sp. z o.o., Grabonóg 69b, 63 – 800 Gostyń
za cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT 22%): 889 299,15 zł. słownie: osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 15/100.
Powyższa oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejszą ofertą wybraną na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie XIII. specyfikacji istotnych warunków zamówienia: kryterium cena = 100 pkt.

2. W prowadzonym postępowaniu złożono następującą ofertę:
Numer oferty 1
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowe,
„DROGBUD – GOSTYŃ” Sp. z o.o.,
Adres Wykonawcy: Grabonóg 69b, 63 – 800 Gostyń
Liczba punktów w kryterium cena: 100 pkt,
Łączna punktacja oferty: 100 pkt.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) – dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.Z poważaniem
Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Informację wprowadził: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Opublikowany dnia: 2009-02-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie