Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Pępowo z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do przetargu oraz powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie robót budowlanych nt.:„Remont chodnika przy ul. Kobylińskiej w Pępowie oraz w Magdalenkach”

Zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Pępowo z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do przetargu oraz powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie robót budowlanych nt.:„Remont chodnika przy ul. Kobylińskiej w Pępowie oraz w Magdalenkach”

Numer dokumentu: 12/2009
Rok (4 cyfry): 2009

Zarządzenie Nr 12/2009
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 8 kwietnia 2009 r.


w sprawie przystąpienia do przetargu oraz powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie robót budowlanych nt.:
„Remont chodnika przy ul. Kobylińskiej w Pępowie oraz w Magdalenkach”


Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)
oraz art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Postanawiam o przystąpieniu do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych nt.: „Remont chodnika przy ul. Kobylińskiej w Pępowie oraz w Magdalenkach”


§ 2
1.Powołuję komisję przetargową dla przeprowadzenia przetargu określonego w §1. w składzie:
1. Katarzyna Kmiecik - Rosa Przewodniczący – odpowiedzialny za kierowanie
komisją
2. Ryszard Zjeżdżałka Z-ca przewodniczącego komisji - odpowiedzialny za
sprawdzenie poprawności rachunkowej ofert
3. Aldona Gryczka Sekretarz Komisji- odpowiedzialny za dokumentację
postępowania
4. Grzegorz Wabiński członek komisji odpowiedzialny za sprawdzenie
poprawności tekstu materiałów i ofert
5. Józef Grobelny członek komisji - odpowiedzialny za sprawdzenie
zgodności ofert z SIWZ

2. Powierzam Komisji przygotowanie postępowania, przeprowadzenie sesji otwarcia ofert, sprawdzenie spełnienia warunków przez wykonawców i ocenę ofert.

3. Regulamin pracy komisji określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Służb Technicznych.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Informację wprowadził: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Opublikowany dnia: 2009-04-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie