Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej » ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na wykonanie robót budowlanych: Remont chodnika przy ul. Kobylińskiej w Pępowie oraz w Magdalenkach

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na wykonanie robót budowlanych: Remont chodnika przy ul. Kobylińskiej w Pępowie oraz w Magdalenkach


Pępowo, dnia 25 maja 2009 r.
Znak sprawy: 340/5/2009


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych: „Remont chodnika przy ul. Kobylińskiej w Pępowie oraz w Magdalenkach”

1. Zamawiający działając w myśl art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych: „Remont chodnika przy ul. Kobylińskiej w Pępowie oraz w Magdalenkach”
- została wybrana oferta najkorzystniejsza firmy P.P.U.H. „MADA” Dariusz Kawczyński, Podrzecze 37, 63 – 800 Gostyń: za cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT 22%): 115 263,93 zł. słownie: sto piętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote i 93/100.
Powyższa oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejszą ofertą wybraną na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie XIII. specyfikacji istotnych warunków zamówienia: kryterium cena = 100 pkt.

2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty 1
Nazwa wykonawcy: Firma Usługowo – Handlowa „Kubiak” Maciej Kubiak
Adres Wykonawcy: Siedlec 48 A, 63 – 830 Pępowo
Liczba punktów w kryterium cena: brak pkt,
Łączna punktacja oferty: brak pkt.
Numer oferty 2
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane, „BRUKPOL”, Adam i Piotr Kluczyk Spółka Cywilna
Adres Wykonawcy: Strzelce Wielkie 81 c, 63 - 820 Piaski
Liczba punktów w kryterium cena: 97,83 pkt,
Łączna punktacja oferty: 97,83 pkt.
Numer oferty 3
Nazwa wykonawcy: P.P.U.H. „MADA” Dariusz Kawczyński
Adres Wykonawcy: Podrzecze 37, 63 – 800 Gostyń
Liczba punktów w kryterium cena: 100 pkt,
Łączna punktacja oferty: 100 pkt.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) – dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Z poważaniem

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Informację wprowadził: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Opublikowany dnia: 2009-05-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie