Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej » ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na wykonanie dostaw nt.: Dostawa urządzeń zabawowych na place zabaw wraz z ich montażem

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na wykonanie dostaw nt.: Dostawa urządzeń zabawowych na place zabaw wraz z ich montażem


Pępowo, dnia 26 maja 2009 r.

Numer sprawy: 340/6/2009

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostaw nt.: „Dostawa urządzeń zabawowych na place zabaw wraz z ich montażem”

1. Urząd Gminy w Pępowie działając w myśl art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dostaw nt.: „Dostawa urządzeń zabawowych na place zabaw wraz z ich montażem”
- została wybrana oferta najkorzystniejsza firmy: Pro-Sympatyk Piotr Janelli, ul. Bacciarellego 10b/10, 51-649 Wrocław za cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT 22%): 55 119,60 zł. słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewiętnaście złotych i 60/100.
Powyższa oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejszą ofertą wybraną na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie XIII. specyfikacji istotnych warunków zamówienia: kryterium cena = 100 pkt.
2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty 1
Nazwa wykonawcy: Pro-Sympatyk Piotr Janelli
Adres Wykonawcy: ul. Bacciarellego 10b/10, 51-649 Wrocław
Liczba punktów w kryterium cena: 100 pkt,
Łączna punktacja oferty: 100 pkt.
Numer oferty 2
Nazwa wykonawcy: „FIOR” Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: ul. Odkrywców 1-3/5, 53 – 212 Wrocław
Liczba punktów w kryterium cena: 91,59 pkt,
Łączna punktacja oferty: 91,59 pkt.
Numer oferty 3
Nazwa wykonawcy: Inter – Flora Service, Witold Jacaszek
Adres Wykonawcy: ul. Terenowa 40, 52 – 231 Wrocław
Liczba punktów w kryterium cena: 83,63 pkt.
Łączna punktacja oferty: 83,63 pkt.
Numer oferty 4
Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Leśnych, Zbigniew Sierota
Adres Wykonawcy: Gola Wąsoska 1A, 56-210 Wąsosz
Liczba punktów w kryterium cena: brak pkt.
Łączna punktacja oferty: brak pkt.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) – dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Z poważaniem
Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Informację wprowadził: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Opublikowany dnia: 2009-05-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie