Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej » ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na wykonanie robót budowlanych nt.: Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem napowietrznego przyłącza energetycznego w Wilkonicach – etap I

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na wykonanie robót budowlanych nt.: Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem napowietrznego przyłącza energetycznego w Wilkonicach – etap I


Pępowo, dnia 31 lipca 2009 r.


Numer sprawy: 340/7/2009ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych: „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem napowietrznego przyłącza energetycznego w Wilkonicach – etap I”


1. Urząd Gminy w Pępowie działając w myśl art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych: „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem napowietrznego przyłącza energetycznego w Wilkonicach – etap I” - została wybrana oferta najkorzystniejsza firmy: LANG – BUD PPHT Hanna Smektała, Żychlewo 26 B, 63-840 Krobia
za cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT 22%): 85 867,37 zł. słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych i 37/100.
Powyższa oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejszą ofertą wybraną na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie XIII. specyfikacji istotnych warunków zamówienia: kryterium cena = 100 pkt.

2. W prowadzonym postępowaniu złożono następującą ofertę:
Numer oferty 1
Nazwa wykonawcy: LANG – BUD PPHT Hanna Smektała
Adres Wykonawcy: Żychlewo 26 B, 63-840 Krobia
Liczba punktów w kryterium cena: 100 pkt,
Łączna punktacja oferty: 100 pkt.
Numer oferty 2
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane „TOM-BUD” Tomasz Hryniszak
Adres Wykonawcy: ul. Obrońców Lwowa 4, 64-100 Leszno
Liczba punktów w kryterium cena: brak pkt,
Łączna punktacja oferty: brak pkt.


Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) – dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


Z poważaniem
Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Informację wprowadził: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Opublikowany dnia: 2009-07-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-07-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie