Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej » ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług: Dowożenie uczniów do szkół : Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach i Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie w roku budżetowym 2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług: Dowożenie uczniów do szkół : Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach i Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie w roku budżetowym 2010


Pępowo, dnia 30 października 2009 r.


Numer sprawy: 340/11/2009


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług: „Dowożenie uczniów do szkół : Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach i Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie w roku budżetowym 2010 ”


1. Urząd Gminy w Pępowie działając w myśl art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług: „Dowożenie uczniów do szkół : Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach i Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie w roku budżetowym 2010 ”
- została wybrana oferta najkorzystniejsza firmy: Transport – Przewóz Osób,
Marek Małyga, Sobiałkowo 66, 63 – 910 Miejska Górka,
za cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT 7%) : 159 500,00 zł. słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych i 00/100.
W przeliczeniu na 1 km daje to cenę 2,75 zł.(brutto).
Powyższa oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejszą ofertą wybraną na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie XIII. specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
kryterium cena = 100 pkt.

2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty 1
Nazwa wykonawcy: P.T.H.U. „OLPAKA” Damian Tokarczyk
Adres Wykonawcy: ul. Konopnickiej 7A, 98 – 332 Rząśnia
Liczba punktów w kryterium cena: 81,36pkt,
Łączna punktacja oferty: 81,36 pkt .

Numer oferty 2
Nazwa wykonawcy: Transport – Przewóz Osób, Marek Małyga,
Adres Wykonawcy: Sobiałkowo 66, 63 – 910 Miejska Górka,
Liczba punktów w kryterium cena: 100 pkt,
Łączna punktacja oferty: 100 pkt .

Numer oferty 3
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o.,
Adres Wykonawcy: ul. Narutowicza 76, 64-100 Leszno
Liczba punktów w kryterium cena: 90,46 pkt,
Łączna punktacja oferty: 90,46 pkt .


Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) – dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.Z poważaniem
Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Informację wprowadził: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Opublikowany dnia: 2009-10-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie