Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Plan budżetu gminy na 2010 rok

Plan budżetu gminy na 2010 rok

Numer dokumentu: 40
Rok (4 cyfry): 2009

 

U c h w a ł a Nr XXIX/ /2009
Rady Gminy Pepowo
z dnia 28 grudnia 2009 roku
 
w sprawie: budżetu na 2010 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust.4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala co następuje:
 
§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 14.489.931 zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 12.514.300 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.975.631 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.786.472 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3
2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
w wysokości 8.500 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5
3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 3.364.631 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8
 
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 19.132.631 zł,
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 12.239.758 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6.892.873 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w wysokości 1.786.472 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4
2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
w wysokości 8.500 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5
3) wydatki majątkowe – roczne w wysokości 210.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6
 
 
 
3. Określa się na lata 2010 – 2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne,
na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
zgodnie z załącznikami Nr 7 i Nr 8
 
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.642.700 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytów
i pożyczek.
 
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.211.500 zł.
 
§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 568.800 zł.
 
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 15.000 zł,
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 122.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9
 
§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 1. przychody w wysokości 40.000 zł
 2. wydatki w wysokości 110.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10
 
§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek
w kwocie 7.956.131 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy
w kwocie 800.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 4.642.700 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 568.800 zł,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.944.631 zł.
 
§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych
w załączniku Nr 7
2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu
Unii Europejskiej, a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 8
3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
 
§ 10. Upoważnia się Wójta do:
 1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku
budżetowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł,
 1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie
wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia, wydatków majątkowych (między
zadaniami w ramach działu do kwoty 50.000 zł),
 
 
 1. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
 
 
§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 83.300 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów
alkoholowych w kwocie 74.800 zł oraz na realizację zadań określonych w programie
przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8.500 zł.
 
§ 12. Tworzy się rezerwy:
 1. ogólną w wysokości 60.000 zł,
 2. celowe w wysokości 10.000 zł, z tego:
  1. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w kwocie 10.000 zł.
 
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
 
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2009-11-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie