Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej » ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostaw: „Dostawa paliw płynnych i olejów w roku budżetowym 2010”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostaw: „Dostawa paliw płynnych i olejów w roku budżetowym 2010”


Pępowo, dnia 15 grudnia 2009 r.

Numer sprawy: 340/12/2009ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJNazwa zadania: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostaw: „Dostawa paliw płynnych i olejów w roku budżetowym 2010”

1. Urząd Gminy w Pępowie działając w myśl art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dostaw: „Dostawa paliw płynnych i olejów w roku budżetowym 2010” - została wybrana oferta najkorzystniejsza firmy:
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, ul. Dworcowa 1, 63 - 830 Pępowo
za cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT 22%): 86 590,00 zł. słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych i 00/100.
Powyższa oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejszą ofertą wybraną na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie XIII. specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
kryterium cena = 90 pkt. i
odległość wskazanego miejsca poboru paliwa równa lub mniejsza niż 1 km
od siedziby zamawiającego =10 pkt.

2. W prowadzonym postępowaniu złożono następującą ofertę:
Numer oferty 1
Nazwa wykonawcy: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”,
Adres Wykonawcy: ul. Dworcowa 1, 63 - 830 Pępowo
Liczba punktów w kryterium cena: 90 pkt,
Liczba punktów w kryterium odległość wskazanego miejsca poboru paliwa równa lub mniejsza niż 1 km od siedziby zamawiającego: 10 pkt,
Łączna punktacja oferty: 100 pkt.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) – dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Z poważaniem
Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Informację wprowadził: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Opublikowany dnia: 2009-12-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie