Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Za

Za

Numer dokumentu: 42
Rok (4 cyfry): 2009

Zarządzenie Nr 42/2009
Wójta Gminy PĘPOWO
z dnia 16 listopada 2009 r.
 
 

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Pępowo na 2009 rok.

 
            Na podstawie art.188, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zmianami)

 
dokonuję następujących zmian:
 

                                               § 1

 

1. W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie budżetu gminy Pępowo na 2009 rok -

    DOCHODY BUDŻETU - dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszego

    zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą              15.018.471 zł

    a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

        administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 1.931.534 zł

        jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

                                               § 2

 

1. W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie budżetu gminy Pępowo na 2009 rok -

     WYDATKI BUDŻETU - dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 2 do niniejszego

     zarządzenia.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą              18.044.321 zł

     a/ wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych

         zleconych na podstawie odrębnych ustaw wynoszą         1.931.534 zł

         jak w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
   
                                              
§ 3
 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 
      § 4
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                         Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                        /-/ Stanisław Krysicki
 

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2009-12-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie