Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » w sprawie: zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2010 roku zadania z zakresu sportu kwalifikowanego oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań.

w sprawie: zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2010 roku zadania z zakresu sportu kwalifikowanego oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań.

Numer dokumentu: 9
Rok (4 cyfry): 2010

 

W dniu 01 lutego 2010 roku Wójt Gminy Pępowo Zarządzeniem nr 9/2010 zatwierdził listę podmiotów realizujących zadania z zakresu sportu kwalifikowanego wraz z wysokością środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań.

 
 
ZARZĄDZENIE NR 9/2010
Wójt Gminy Pępowo
z dnia 01 luty 2010 r.
 

w sprawie: zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2010 roku zadania z  
                    zakresu sportu kwalifikowanego oraz wysokości przyznanych środków  
                    finansowych na wsparcie realizacji tych zadań.

 

Działając na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt. 19 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), oraz na podstawie uchwały Nr XXVI/194/2009 Rady Gminy Pępowo z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania, w tym  finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Pępowo,

zarządzam, co następuje:
 
§1

1.      Zatwierdzam listę podmiotów, które będą realizować w 2010 roku zadania publiczne z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Pępowo.

2.       Wraz z wyżej wymienioną listą zatwierdzam wysokość określonych w niej środków finansowych przyznanych na wsparcie realizacji tych zadań.

3.       Lista organizacji wraz z określonymi przyznanymi im środkami finansowymi stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia i została sporządzona na podstawie protokołu oceny formalnej i merytorycznej wniosków sporządzonego przez Radę Sportu Gminy Pępowo.

 
§2
 
Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Pępowo.
 
§3
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.
 
                                                                                          Wójt Gminy Pępowo
                                                                                          /-/ Stanisław Krysicki
 
 
 
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 9/2010
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 01 luty 2010 roku
 
 
 
 

Lista podmiotów, które otrzymują dofinansowanie realizowanych zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Pępowo w 2010 roku

 

Nazwa podmiotu

siedziba

dyscyplina sportowa

Całość zadania

Kwota dofinansowania

Stowarzyszenie Klub Sportowy LUDWINOWO

ul. Słoneczna 14

63-830 Pępowo

piłka nożna

12.000 zł
10.000 zł

Klub Sportowy „GROM” Czeluścin

Czeluścin

63-830 Pępowo

piłka nożna

13.500 zł
10.000 zł

Ludowy Klub Sportowy  DĄBROCZANKA PĘPOWO

ul. St. Nadstawek 6

63-830 Pępowo

piłka nożna

106.000 zł
100.000 zł
RAZEM
 
 
131.500 zł
120.000 zł
 
                                                                                           Wójt Gminy Pępowo
                                                                                          /-/ Stanisław Krysicki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Stachowiak
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2010-02-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie