Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej » ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych: „Przebudowa ul. Szkolnej w Pępowie – etap II”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych: „Przebudowa ul. Szkolnej w Pępowie – etap II”


Pępowo, dnia 23 lutego 2010 r.


Numer sprawy: 340/2/2010
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJNazwa zadania: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych: „Przebudowa ul. Szkolnej w Pępowie – etap II”

1. Urząd Gminy w Pępowie działając w myśl art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych: „Przebudowa ul. Szkolnej w Pępowie – etap II” - została wybrana oferta najkorzystniejsza firmy: Przedsiębiorstwo Drogowe, „DROGBUD – GOSTYŃ” Sp. z o.o., Grabonóg 69b, 63 – 800 Gostyń
za cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT 22%): 850 574,13 zł. słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote i 13/100.
Powyższa oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejszą ofertą wybraną na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie XIII. specyfikacji istotnych warunków zamówienia: kryterium cena = 100 pkt.

2. W prowadzonym postępowaniu złożono następującą ofertę:
Numer oferty 1
Nazwa wykonawcy: Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych
Spółka z o.o.,
Adres Wykonawcy: ul. Energetyków 4, 64-100 Leszno
Liczba punktów w kryterium cena: 76,53 pkt,
Łączna punktacja oferty: 76,53 pkt.

Numer oferty 2
Nazwa wykonawcy: Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie,
Adres Wykonawcy: ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
Liczba punktów w kryterium cena: 78,84 pkt,
Łączna punktacja oferty: 78,84 pkt.

Numer oferty 3
Nazwa wykonawcy: Zakład Usługowy „Marzyński” Marek Marzyński ,
Adres Wykonawcy: Wilkowyja, ul. Powstańców Wlkp. 79, 63-200 Jarocin
Liczba punktów w kryterium cena: 95,22 pkt,
Łączna punktacja oferty: 95,22 pkt.

Numer oferty 4
Nazwa wykonawcy: Firma Usługowo- Handlowa Jacek Maleszy,
Adres Wykonawcy: ul. Gronowska 35, 64-100 Leszno
Liczba punktów w kryterium cena:85,97 pkt,
Łączna punktacja oferty: 85,97 pkt.

Numer oferty 5
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowe, „DROGBUD – GOSTYŃ” Sp. z o.o.,
Adres Wykonawcy: Grabonóg 69b, 63 – 800 Gostyń
Liczba punktów w kryterium cena: 100 pkt,
Łączna punktacja oferty: 100 pkt.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) – dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.Z poważaniem
Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Informację wprowadził: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Opublikowany dnia: 2010-02-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie