Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE Nr 14/2007 WÓJTA GMINY PĘPOWO Z DNIA 9 MAJA 2007r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2007 WÓJTA GMINY PĘPOWO Z DNIA 9 MAJA 2007r.

Numer dokumentu: 14
Rok (4 cyfry): 2007

 

ZARZĄDZENIE Nr 14/2007
WÓJTA GMINY PĘPOWO
Z DNIA 9 MAJA 2007r.
 
 
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pępowo
 
Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591 ze zmianami)
n a d a j ę :
 
 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
URZĘDU GMINY PĘPOWO
 
Rozdział I.
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
 
§ 1
 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Pępowo zwany dalej Regulaminem, określa:
1. zakres działania i zadania Urzędu Gminy, zwanego dalej Urzędem,
2. organizację Urzędu,
3. zasady funkcjonowania Urzędu,
4. zakres działania kierownictwa Urzędu, poszczególnych Wydziałów Urzędu
i stanowisk pracy.
 
 
§ 2
 
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Pępowo
2. Radzie - należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Gminy Pępowo
 
 
3. Wójcie, Zastępcy Wójta, Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku Urzędu Stanu
Cywilnego, Pełnomocnika Informacji Niejawnych, Kierownikach Wydziałów –
należy przez to rozumieć odpowiednio: Wója Gminy Pępowo, Zastępcę Wójta
Gminy Pępowo, Sekretarza Gminy Pępowo, Skarbnika Gminy Pępowo,
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pępowie, Pełnomocnika Informacji
Niejawnych Urzędu Gminy, Kierowników Wydziałów: Finansów; Spraw
Obywatelskich; Rozwoju Gospodarczego i Promocji; Kultury i Sportu; Służb
Technicznych.
 
§ 3
 
1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy.
 
2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
 
3. Siedzibą Urzędu jest Pępowo
 
§ 4
 
1.Urząd jest czynny w dniach roboczych zgodnie z ustaleniami
w Regulaminie Pracy Urzędu.
 
2. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w niedziele, święta i dni
dodatkowo wolne od pracy.
 
 
Rozdział II
ZAKRES DZIAŁANIA i ZADANIA URZĘDU
 
§ 5
 
 1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Rady i jej komisji, Wójta i innych organów Gminy.
 1. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie :
         1) zadań własnych,
         2) zadań zleconych,
         3) zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji
             rządowej (zadań powierzonych)
         4) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia
             międzygminnego,
         5) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia komunalnego
zawartego z powiatem1, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom
organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na
podstawie umów.
 
§ 6
 
 1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.
 2. W szczególności do zadań Urzędu należy:
 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji ublicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy gminy,
 2. wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień – czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań gminy,
 
 
Rozdział III
 
ORGANIZACJA URZĘDU GMINY
 
§ 7
 
W skład Urzędu wchodzą:
 1. Wydziały:
 1. Wydział Finansów (W Fin)
 2. Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)
 3. Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji ( WRG)
 4. Wydzial Kultury i Sportu (WKS)
 5. Wydział Służb Technicznych (WST)
 6. Urząd Stanu Cywilnego (USC)
 7. Pełnomocnik Informacji Niejawnych (PN)
 1. Samodzielne stanowiska pracy:
  1. stanowisko ds. techniczno- kancelaryjnych
  2. stanowisko informatyka
 
§ 8
 
 1. Wydziały dzielą się na stanowiska pracy.
 2. Podziału Wydziałów na stanowiska pracy dokonuje Wójt w drodze zarządzenia .
 
§ 9
 
Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
 
 
Rozdział IV
 
ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
 
§ 10
 
Urząd działa w oparciu o następujące zasady:
 
1. praworządności,
2. służebności wobec społeczności lokalnej,
3. racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
4. jednoosobowego kierownictwa,
5. kontroli wewnętrznej,
6. podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne Wydziały
oraz wzajemnego współdziałania.
 
§ 11
 
Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.
 
 
 
§ 12
Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć Gminie i Państwu.
 
 
§ 13
 
 1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.
 
 1.  Zakupy i inwestycje dokonywane są, zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.
 
 
§ 14
 
 1. Jednoosobowe kierownictwo zasadza się na jednolitości poleceniodawstwa i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
 
 1. Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań.
 
 1. Kierownicy poszczególnych Wydziałów kierują i zarządzają nimi w sposób
zapewniający optymalną realizację zadań Wydziałów i ponoszą za to odpowiedzialność przed Wójtem.
 
    4. Pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy realizują
        zadania i ponoszą odpowiedzialność przed Sekretarzem i Wójtem.
 
    5. Kierownicy poszczególnych Wydziałów sprawują nadzór nad podległymi
  pracownikami.
 
    6. Zasady podpisywania pism przez Wójta, Zastępcę Wójta, Sekretarza,
       Skarbnika , Kierowników Wydziałów i pracowników na samodzielnych stanowiskach   pracy  określa załącznik nr 2 do Regulaminu.
 
 
§ 15
 
 1. W Urzędzie działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie
prawidłowości wykonywania zadań Urzędu przez poszczególne Wydziały i wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników Urzędu.
 
 1. Szczegółowe zasady kontroli wewnętrznej w Urzędzie określa załącznik nr 3 do Regulaminu.
 
§ 16
 
 1. Wydziały i samodzielne stanowiska pracy realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.
 
 1. Wydziały i samodzielne stanowiska pracy są zobowiązane do współdziałania między sobą w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.
 
 
 
Rozdział V
 
ZAKRESY ZADAŃ WÓJTA, ZASTĘPCY WÓJTA, SEKRETARZA GMINY I SKARBNIKA GMINY
 
 
§ 17
 
Do zakresu zadań WÓJTA należy w szczególności:
 1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
 2. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 1. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich
pracowników Urzędu,
 1. zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie Wydziały Urzędu oraz ich pracowników,
 2. okresowe zwoływanie - narad z udziałem kierowników Wydziałów i
Kierowniłów gminnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich
współdziałania i realizacji zadań,
 1. koordynowanie działalności Wydziałów Urzędu oraz organizowanie ich
współpracy,
 1. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi wydziałami
w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 1. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,

  9) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

10) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców,
11) upoważnianie zastępcy, sekretarza, skarbnika lub innych pracowników
      Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w
      indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
12) upoważnienie Zastępcy, Sekretarza lub innych pracowników Urzędu do
      podpisywania dokumentów księgowych, decyzji i pism urzędowych,
13) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od pracowników
      samorządowych upoważnionych przez wójta do wydawania w jego imieniu
      decyzji administracyjnych,
14) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników
      Urzędu czynności kancelaryjnych,
15) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i
      Regulamin oraz Uchwały Rady Gminy.
16) przeprowadzenie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu.
 
 
§ 18
 
 1. ZASTĘPCA WÓJTA podejmuje czynności Kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta.
 1.  
  ZASTĘPCA WÓJTA wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Wójta.
 
§ 19
 
Do zadań SEKRETARZA należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu a w szczególności:
1) opracowywanie projektów zmian Regulaminów i Statutu urzędu,
2) opracowywanie projektów podziału Wydziałów na stanowiska pracy,
3) opracowywanie projektów zakresów czynności na poszczególne stanowiska
pracy,
4) nadzór nad sprawną organizacją pracy i dyscyplina pracy w Urzędzie
5) przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
6) prowadzenie zadań związanych z doskonaleniem kadr,
7) nadzór nad przygotowywaniem projektów Zarządzeń Wójta, decyzji i pism
wychodzących z Urzędu,
8) koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem
środków trwałych,
9) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
10) przyjmowanie oświadczeń woli spadkodawców,
11) nadzór nad zadaniami związanymi z ustawą o ochronie danych osobowych
ustawą o ochronie informacji niejawnych i dostępem do informacji
publicznej,
12) koordynacja zadań związanych z współpracą Gminy z zagranicą,
13) analiza składanych skarg i wniosków
14) przeprowadzanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu,
15) utrzymywanie bieżących kontaktów ze środkami masowego przekazu,
16) sprawowanie kontroli wewnętrznej Urzędu,
17) wykonywanie zadań w granicach udzielonych pełnomocnictw,
18) wykonanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.
§ 20
 
Do zadań SKARBNIKA należy:
1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie
     rachunkowości,
2) nadzorowanie wymiaru podatków, księgowości podatkowej i budżetowej,
3) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
4) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie
zobowiązań pieniężnych,
5) opracowanie budżetu gminy,
6) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,
7) sprawowanie kontroli wewnętrznej
8) przygotowywanie okresowych analiz dotyczących realizacji dochodów
i wydatków budżetu,
9) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań
     wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.
10) opracowywanie planu rzeczowo- finansowego zamówien publicznych
11) przeprowadzanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Wydziału.
 
Rozdział VI
 
PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY WYDZIAŁAMI
I SAMODZIELNYMI STANOWISKAMI PRACY
 
 
§ 21
 
 1. Do wspólnych zadań Wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby organów gminy, a w szczególności:
   1) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie
   materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań    
   wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

2) pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady, i jednostkom
pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań,
3) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów
niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy,
4) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji
   o realizacji zadań,
5) współdziałanie z Sekretarzem gminy w zakresie szkolenia
    i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu,
6) przechowywanie akt,
7) stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,
8) stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt i instrukcji,
9) usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy,
10) wykonywanie zadań zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
      ustawą o ochronie informacji niejawnych i ustawą o dostępie do informacji
      publicznej,
11) udział w opracowywaniu planu rzeczowo- finansowego zamówień
      publicznych
12) wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Wójta.

 

 1.  
  Ogólne obowiązki Kierowników Wydziałów jako przełożonych służbowych
  określa Regulamin Pracy Urzędu,
 
§ 22
 
 
Wydział Finansów
 
Do zadań Wydziału Finansów należy przygotowanie materiałów do opracowania i wykonywania budżetu, prowadzenie ewidencji i wymiaru zobowiązań pieniężnych, księgowości podatkowej i budżetowej a w szczególności:
 
 1. Opracowanie materiałów do uchwalenia budżetu gminy.
 2. Okresowe wykonywanie analiz budżetu i przedstawienie Wójtowi Gminy.
 3. Zapewnienie obsługi finansowo-księgowej.
 4. Opracowanie materiałów sprawozdawczych z zakresu podatków i opłat oraz księgowości podatkowej i budżetowej.
 5. Sprawowanie kontroli nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych.
 6. Prowadzenie ewidencji podatników, wymierzanie podatków i opłat oraz prowadzenie egzekucji w tym zakresie.
 7. Prowadzenie księgowości podatkowej i budżetowej.
 8. Ewidencja mienia komunalnego.
 9. Prowadzenie obsługi kasowej.
10) Powadzenie ksiąg rachunkowych.
11) Rozliczanie inwentaryzacji.
12) Gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze
stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych
organowi podatkowemu.
13) Opracowywanie planu rzeczowo- finansowego zamówień publicznych.
14) Prowadzenie zadań związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń,
ubezpieczeń i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 
§ 23
 
Wydział Spraw Obywatelskich
 
 
Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należą sprawy Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony przeciw pożarowej oraz zadań oświaty i współpracy z organizacjami pozarządowymi, a w szczególności:
 
 1. Prowadzenie zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego i konkordatu.
 2. Udzielanie ślubów.
 3. Ewidencji ludności.
 4. Postępowań cywilnych z zakresu ewidencji ludności.
 5. Zadania z zakresu spisów i zadań związanych z wyborami.
 6. Zadań związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i placów oraz numeracji miejscowości.
 7. Prowadzenie zadań z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i profilaktyki zdrowotnej.
 8. Wydawanie dowodów osobistych.
 9. Prowadzenie spraw związanych z poborem wojskowym.
 10. Zadań obrony cywilnej określonych rozporządzenie rady ministrów z 2002 (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850).
 11. Zadań zarządzania kryzysowego określonych w ustawie z 2007 roku ( Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 590).
 12. Wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciw pożarowej w gminie.
 13. Prowadzenie zadań z zakresu oświaty w gminie, dokumentacji zatrudniania dyrektorów szkół, projektów organizacyjnych szkół, dowożenia uczniów oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie.
 14. Prowadzenie zadań określonych w ustawie o systemie oświaty dotyczących stypendiów socjalnych pracowników młodocianych oraz systemu sprawozdawczego SIO.
 15. Prowadzenie zadań określonych ustawa o współpracy z organizacjami pozarządowymi i imprezami masowymi.
 16. Przygotowywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Wydziału.
 
§ 24
Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji
 
Do zadań Wydziału należą zadania inwestycji gminnych, pozyskiwania funduszy unijnych, zamówień publicznych, promocji, planowania przestrzennego i budownictwa, ochrony środowiska, gospodarki komunalnej oraz rady gminy i samorządów mieszkańców, działalności gospodarczej, a w szczególności:
 1. Prowadzenie zadań z zakresu inwestycji realizowanych przez gminę.
 2. Opracowywanie planów inwestycyjnych, przygotowywanie inwestycji do realizacji i prowadzenie dokumentacji.
 3. Przygotowywanie materiałów, prowadzenie przetargów na inwestycje, zakupy i usługi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
 4. Opracowywanie wniosków na pozyskiwanie środków finansowych unijnych i krajowych na zadania realizowane przez samorząd.
 5. Gromadzenie informacji o gminie i przygotowywanie materiałów promujących gminę.
 6. Opracowywanie planów rzeczowo- finansowych zamówień publicznych.
 7. Opracowywanie materiałów i dokumentów planistycznych w tym koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem, wydawaniem i uzgadnianiem dokumentacji.
 8. Wydawanie odpisów i wyrysów z planu.
 9. Prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 10. Prowadzenie zadań związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ich ewidencja.
 11. Opracowywanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu i analiza ich zgodności.
 12. Gospodarka odpadami.
 13. Prowadzenie zadań z zakresu zaopatrzenia w energię.
 14. Realizacja zadań związanych z ustawą o ochronie środowiska roślinnego, wodnego i ochronie powietrza.
 15. Gospodarowanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi pod zabudowę.
 16. Wyposażenie terenów w urządzenia komunalne.
 17. Organizowanie przetargów na zbycie i nabycie nieruchomości zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
 18. Prowadzenie ewidencji gminnych gruntów komunalnych.
 19. Przeznaczenie gruntów do rekultywacji.
 20. Administrowanie i gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.
 21. Ustalanie stawek czynszu na lokale mieszkalne i użytkowe.
 22. Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego.
 23. Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa, leśnictwa, zadrzewiania, zwalczania chorób zwierzęcych, rolnictwa.
 24. Prowadzenie zadań z zakresu ochrony zwierząt i dokumentacji w tym zakresie.
 25. Zadań związanych z kleską suszy, powodzi, gradobicia.
 26. Przygotowywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Wydziału.
 27. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.
 28. Prowadznie ewidencji i wydawanie zezwoleń na handel napojami alkoholowymi i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 29. Zapewnienie obsługi administracyjnej Rady Gminy i Komisji.
 30.  
  Przygotowanie we współpracy z Wydziałami i stanowiskami pracy projektów uchwał
  Rady oraz innych materiałów na posiedzenia Rady i Komisji.
 1. Ewidencja i przechowywanie uchwał i dokumentacji Rady.
 2.  
  Podejmowanie czynności organizacyjnych dot. przygotowania i prowadzenia Sesji Rady, komisji.
 1. Prowadzenie dokumentacji dot. współpracy z samorządami wiejskimi.
 2. Prowadzenie archiwum Urzędu.
 3. Prowadzenie zadań z zakresu wyborów i spisów.
 4.  
  Współpraca ze stowarzyszeniem Rozwoju Gospodarczego.
§ 25
Wydział Kultury i Sportu
 
Do zadań Wydziału Kultury i Sportu należą sprawy związane z kulturą i sztuką, kulturą fizyczną, wypoczynkiem i rekreacją, prowadzeniem spraw biblioteki publicznej i redakcji gazety gminnej a w szczególności:
 
 1. Organizowanie imprez kulturalnych w gminie.
 2. Prowadzenie spraw związanych z biblioteką i punktami bibliotecznymi, ewidencją i zakupem księgozbioru.
 3. Ewidencja i nadzór nad świetlicami wiejskimi i domami kultury.
 4. Prowadzenie ewidencji mienia w świetlicach, domach kultury, Centrum Sportowo Kulturalnym i Stadionie Sportowym w tym zaopatrzenie w energię, sprzęt i inne urządzenia.
 5. Prowadzenie spraw zwiazanych z realizacją zadań z zakresu dóbr kultury i zabytków.
 6. Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej w tym sportu, rekreacji i wypoczynku.
 7. Przygotowanie materiałów i redagowanie gazety gminnej.
 8. Nadzorowanie pracy gminnej pracowni internetowej.
§ 26
 
Wydział Służb Technicznych
 
Do zadań Wydziału Służb Technicznych należą sprawy remontów dróg gminnych, ulic, placów, kierownie zespołem pracowników służb technicznych
a w szczególności:
 
 1. Prowadzenie i nadzorowanie remontów dróg, placów, chodników, ulic, mostów i przepustów.
 2. Prowadzenie ewidencji dróg gminnych.
 3. Sprawowanie nadzoru nad placem targowym i pobieranie opłat z tego tytułu.
 4. Określanie zasad korzystania z dróg gminnych.
 5. Wykonywanie zadań z zakresu ewidencji pojazdów i sprzętu technicznego.
 6. Prowadzenie zadań z zakresu napraw i konserwacji urządzeń elektrycznych i gazowych w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy.
 7. Wykonywanie zadań z zakresu ochrony p.poż i bhp. w wydziale.
 8. Kierowanie pracownikami służb technicznych.
 9. Prowadzenie magazynu sprzętu i dokumentacji w tym zakresie.
10) Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, kart drogowych
      pojazdów, zlecanie wyjazdów służbowych.
11) Prowadzenie zadań z zakresu eksploatacjii i konserwacji oświetlenia
      ulicznego.
 
§ 27
 
Urząd Stanu Cywilnego
 
Do Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno-opiekuńczych a w szczególności dotyczących:
 
 1. Rejestracji urodzeń, małżeństw, zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób.
 2. Sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg.
 3. Sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego.
 4. Przechowywanie ksiąg i akt zbiorczych.
 5. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński i innych oświadczeń wynikających z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.
 6. Wykonywanie zadań wynikających z konkordatu.
 
§ 28
 
PEŁNOMOCNIK INFORMACJI NIEJAWNYCH
 
Do zadań Pełnomocnika Informacji Niejawnych należy prowadzenie spraw z
zakresu ochrony i przetwarzania informacji podlegających ochronie w
szczególności:
1) Kierowanie wyodrębnioną komórką organizacyjną do spraw informacji
niejawnych.
2) Opracowanie zadań i obowiązków osób wykonujących zadania dot.ochrony
informacji niejawnych.
3) Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem kancelarii tajnej i obsługą
kancelaryjną.
4) Prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych
do pracy, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych.
5) Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających na pisemny wniosek
wójta.
6) Prowadzenie kontrolnych postępowań sprawdzających.
7) Podejmowanie decyzji dotyczących wydania lub odmowy wydania
poświadczenia bezpieczeństwa oraz cofnięcia poświadczenia.
8) Prowadzenie kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie
przepisów o ochronie informacji niejawnych.
9) Prowadzenie szkoleń w zakresie informacji niejawnych.
10) Wydawanie zaswiadczeń stwierdzających odbycie szkolenia.
11) Opracowywanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji
niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”.
12) Opracowanie instrukcji kancelari tajnej.
13) Opracowanie planu ochrony informacji niejawnych.
14) Prowadzenie bieżącego nadzoru nad stosowaniem środków ochrony fizycznej
informacji niejawnych.
15) Współpraca w zakresie realizacji zadań pełnomocnika ze służbami ochrony
państwa i Wójtem.
16) Przekazywanie służbie ochrony państwa danych dopuszczonych do
przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
17)Zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych funkcjonujących
w Urzędzie.
 
§ 29
 
SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY
 
 1. Do zadań stanowiska ds. techniczno-kancelaryjnych należy zapewnienie
obsługi organizacyjnej Wójta, zastępcy Wójta i Sekretarza oraz sprawy kancelaryjno-techniczne a w szczególności:
  1. Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
  2. Prowadzenie ewidencji korespondencji
  3. Przygotowanie pomieszczeń, obsługa narad, konferencji organizowanych przez Wójta, zastępcę Wójta i Sekretarza
  4. Prenumerata czasopism, dzienników urzędowych i innych publikacji
  5. Ewidencja i zamawianie pieczęci urzędowych oraz nadzór nad ich zabezpieczaniem
  6. Przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych, obsługa faxu, poczty elektronicznej
  7. Zaopatrzenie Urzędu w sprzęt i artykuły biurowe zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
  8. Prowadzenie rejestru skarg, wniosków
  9. Prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy pracowników Urzędu spraw uropowych, socjalnych, emerytalnych i bhp
10) Przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie
      czynności z zakresu prawa pracy
11) Organizowanie przyjęć interesantów przez Wójta, zastępcę Wójta i
      Sekretarza
12) Przyjmowanie i kierowanie interesantów na poszczególne wydziały
13) Prowadzenie kancelarii tajnej Urzędu
14) Wykonywanie zadań inspektora bezpieczeństwa
      teleinformatycznego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych

15) Przygotowywanie pism i dokumentów redagowanych przez Wójta, zastępcę 
      Wójta i Sekretarza.

 

      2. Do zadań stanowiska informatyka należą sprawy zapewniania obsługi  urządzeń 
         
informatycznych Urzędu a w szczególności:

1) Zapewnienie sprawnego działania sieci i uządzeń informatycznych
    na wszystkich stanowiskach Urzędu
2) Opracowywanie zapotrzebowania na sprzęt elektroniczny
3) Zakup sprzętu i urządzeń komputerowych zgodnie z ustawą
    o zamówieniach publicznych
4) Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego
5) Prowadzenie i utrzymywanie na bieżąco aktualnej strony
     internetowej Urzędu
6) Prowadzenie biuletynu informacji publicznej
7) Informatyczna obsługa wyborów i spisów
8) Wykonywanie zadań administratora systemu zgodnie z ustawą
     o ochronie informacji niejawnych.

 

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 30
 
Integralną część Regulaminu stanowią Załaczniki od Nr 1 do Nr 4 określające:
 
Nr 1 – Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
Nr 2 – Zasady podpisywania pism i decyzji
Nr 3 – Sprawowanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy
Nr 4 – Wykaz jednostek organizacyjnych gminy
 
§ 31
 
Zmiany Regulaminu następują w trybie wymaganym do jego uchwalenia.
 
 
 
§ 32
 
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc obowiązującą
dotychczasowy Regulamin Urzędu Gminy, przyjęty Zarządzeniem Wójta
Gminy Nr IV/1/2004 z dnia 15 stycznia 2004r.
 
 

Zdjęcia dołączone:

 

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2010-04-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-04-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie