Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 44/2008 Wójta Gminy Pępowo z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pępowo

Zarządzenie Nr 44/2008 Wójta Gminy Pępowo z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pępowo

Numer dokumentu: 44
Rok (4 cyfry): 2008

Zarządzenie Nr 44/2008
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 31 grudnia 2008r.

 
 
w sprawiewprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Pępowo
 
 
Na podstawie art. 33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
z a r z ą d z a m :
 
§ 1
 1. W Rozdziale III „Organizacja Urzędu Gminy” w § 7 w ust. 1 dodaje się jako p.pkt 1 „Wydział Organizacyjny (WO)”
następne punkty przesuwa się o jeden punkt dalej ( od 1 – 8)
 1. W § 7 skreśla się ust. 2
 2. W Rozdziale VI „Podział zadań pomiędzy wydziałami i samodzielnymi stanowiskami pracy” skreśla się część nazwy
i samodzielnymi stanowiskami pracy” i w § 21 ust.1 skreśla się wyrazy „i samodzielnych stanowisk pracy”.
 1. w § 22 jako pierwszy wydział dodaje się „Wydział Organizacyjny” następne wydziały przesuwa się o jeden paragraf.
Wydział Organizacyjny”
Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi, Zastępcy Wójta i Sekretarzowi oraz prowadzenie zadań z zakresu spraw pracowniczych i organizacyjnych urzędu, spraw związanych z obsługą informatyczną urzędu a w szczególności:
 1. Prowadzenie spraw współpracy Gminy z zagranicą.
 2. Utrzymywanie kontaktów ze środkami masowego przekazu.
 3. Koordynacja zadań z zakresu wyborów i spisów.
 4. Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz urzędu.
 5. Prowadzenie ewidencji korespondencji.
 6. Przygotowanie pomieszczeń, obsługa narad, konferencji.
organizowanych przez Wójta, zastępcę Wójta i Sekretarza.
 1. Prenumerata czasopism, dzienników urzędowych i innych publikacji.
 2. Ewidencja i zamawianie pieczęci urzędowych oraz nadzór nad ich zabezpieczeniem.
 3. Przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych, obsługa faxu, poczty elektronicznej.
 4. Zaopatrzenie Urzędu w sprzęt i artykuły biurowe zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
 5. Prowadzenie rejestru skarg, wniosków.
 6. Prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy
  pracowników Urzędu, spraw urlopowych, socjalnych,
  emerytalnych i bhp.
 7. Przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie
  czynności z zakresu prawa pracy.
 8. Organizowanie przyjęć interesantów przez Wójta, zastępcę Wójta i Sekretarza.
 9. Przyjmowanie i kierowanie interesantów na poszczególne wydziały.
 10. Przygotowywanie pism i dokumentów redagowanych przez Wójta zastępcę Wójta i Sekretarza.
 11. Zapewnienie sprawnego działania sieci i urządzeń informatycznych na wszystkich stanowiskach urzędu.
 12. Opracowywanie zapotrzebowania na sprzęt elektroniczny.
 13. Zakup sprzętu i urządzeń komputerowych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
 14. Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego.
 15. Prowadzenie i utrzymywanie na bieżąco aktualnej strony internetowej Urzędu.
 16. Prowadzenie biuletynu informacji publicznej
 17. Informatyczna obsługa wyborów i spisów.
 18. Wykonywanie zadań administratora systemu zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2010-04-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-04-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie