Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 31/2010 Wójta Gminy Pępowo z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do przetargu oraz powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie robót budowlanych nt.: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wilkonicach wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami wewnętrznymi - etap II

Zarządzenie Nr 31/2010 Wójta Gminy Pępowo z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do przetargu oraz powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie robót budowlanych nt.: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wilkonicach wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami wewnętrznymi - etap II

Numer dokumentu: 31/2010
Rok (4 cyfry): 2010


Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

Zarządzenie Nr 31/2010
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 8 września 2010 r.

w sprawie przystąpienia do przetargu oraz powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie robót budowlanych nt.:
„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wilkonicach wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami wewnętrznymi - etap II”


Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§ 1
Postanawiam o przystąpieniu do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych nt.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wilkonicach wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami wewnętrznymi - etap II”
§ 2
1.Powołuję komisję przetargową dla przeprowadzenia przetargu określonego w §1. w składzie:
1. Katarzyna Kmiecik - Rosa Przewodniczący – odpowiedzialny za kierowanie
Komisją
2. Ryszard Zjeżdżałka Z-ca Przewodniczącego Komisji - odpowiedzialny za
sprawdzenie poprawności rachunkowej ofert
3. Marta Naskręt Sekretarz Komisji- odpowiedzialny za dokumentację
postępowania
4. Jacek Śląski Członek Komisji - odpowiedzialny za sprawdzenie
poprawności tekstu materiałów i ofert
5. Grzegorz Stanisławski Członek Komisji - odpowiedzialny za sprawdzenie
zgodności ofert z SIWZ
2. Powierzam Komisji przygotowanie postępowania, przeprowadzenie sesji otwarcia ofert, ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców oraz badanie i ocenę ofert.
3. Regulamin pracy komisji określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki

Zdjęcia dołączone:

 

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Informację wprowadził: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Opublikowany dnia: 2010-09-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie