Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 37/2010 Wójta Gminy Pępowo z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do przetargu oraz powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie usług nt.: „Udzielenie i obsługa kredytubankowego, długoterminowego Gminie Pępowo na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010 roku w kwocie 800 000 zł.”

Zarządzenie Nr 37/2010 Wójta Gminy Pępowo z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do przetargu oraz powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie usług nt.: „Udzielenie i obsługa kredytubankowego, długoterminowego Gminie Pępowo na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010 roku w kwocie 800 000 zł.”

Numer dokumentu: 37/2010
Rok (4 cyfry): 2010

Zarządzenie Nr 37/2010
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 8 listopada 2010 r.


w sprawie przystąpienia do przetargu oraz powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie usług nt.:
„Udzielenie i obsługa kredytu bankowego, długoterminowego Gminie Pępowo na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010 roku w kwocie 800 000 zł.”


Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Postanawiam o przystąpieniu do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie usług nt.: „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego, długoterminowego Gminie Pępowo na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010 roku w kwocie 800 000 zł.”§ 2
1.Powołuję komisję przetargową dla przeprowadzenia przetargu określonego w §1. w składzie:
1. Katarzyna Kmiecik - Rosa Przewodniczący – odpowiedzialny za kierowanie
komisją
2. Ryszard Zjeżdżałka Z-ca Przewodniczącego Komisji - odpowiedzialny za
sprawdzenie poprawności rachunkowej ofert oraz
za sprawdzenie zgodności ofert z SIWZ
3. Aldona Gryczka Sekretarz Komisji- odpowiedzialny za dokumentację
postępowania oraz za sprawdzenie
poprawności tekstu materiałów i ofert

2. Powierzam Komisji przygotowanie postępowania, przeprowadzenie sesji otwarcia ofert, ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców oraz badanie i ocenę ofert.

3. Regulamin pracy komisji określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Finansów.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Informację wprowadził: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Opublikowany dnia: 2010-11-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie