Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej » ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego, długoterminowego Gminie Pępowo na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010 roku w kwocie 800 000 zł.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego, długoterminowego Gminie Pępowo na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010 roku w kwocie 800 000 zł.


Pępowo, dnia 14 grudnia 2010 r.

Numer sprawy: 340/10/2010ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJNazwa zadania: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług: „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego, długoterminowego Gminie Pępowo na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010 roku w kwocie 800 000 zł.”


1. Gmina Pępowo działając w myśl art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług: „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego, długoterminowego Gminie Pępowo na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010 roku w kwocie 800 000 zł.” została wybrana najkorzystniejsza oferta nr 1 - Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 7,
00-955 Warszawa , Oddział w Poznaniu, ul. Św. Marcin 58/64, 61 – 807 Poznań za cenę: 202 281,23 zł. brutto
Powyższa oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza - została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie XIII. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. W prowadzonym postępowaniu złożono następującą ofertę:

Numer oferty 1
Nazwa Wykonawcy: Bank Gospodarstwa Krajowego - Oddział w Poznaniu
Adres Wykonawcy: ul. Św. Marcin 58/64, 61 – 807 Poznań
Liczba punktów w kryterium cena: 100 pkt,
Łączna punktacja oferty: 100 pkt .

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – dział VI "Środki ochrony prawnej".


Z poważaniem

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Informację wprowadził: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Opublikowany dnia: 2010-12-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie