Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej »  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostaw: „Dostawa paliw płynnych i olejów w roku budżetowym 2011”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostaw: „Dostawa paliw płynnych i olejów w roku budżetowym 2011”


Pępowo, dnia 15 grudnia 2010 r.

Numer sprawy: 340/9/2010


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostaw: „Dostawa paliw płynnych i olejów w roku budżetowym 2011”
1. Gmina Pępowo działając w myśl art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dostaw: „Dostawa paliw płynnych i olejów w roku budżetowym 2011” została wybrana najkorzystniejsza oferta nr 1 - Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, ul. Dworcowa 1, 63 - 830 Pępowo
za cenę: 116 636,60 zł. brutto
Powyższa oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza - została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie XIII. specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
kryterium cena = 90 pkt. i
odległość wskazanego miejsca poboru paliwa równa lub mniejsza niż 1 km od siedziby zamawiającego =10 pkt.

2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty 1
Nazwa Wykonawcy: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”,
Adres Wykonawcy: ul. Dworcowa 1, 63 - 830 Pępowo
Liczba punktów w kryterium cena: 90 pkt,
Liczba punktów w kryterium odległość wskazanego miejsca poboru paliwa równa lub mniejsza niż 1 km od siedziby zamawiającego: 10 pkt,
Łączna punktacja oferty: 100 pkt .

Numer oferty 2
Nazwa Wykonawcy: Firma Handlowo – Usługowa, Andrzej Małecki
Adres Wykonawcy: ul. Stanisławy Nadstawek 23, 63-830 Pępowo
Liczba punktów w kryterium cena: 89,74 pkt,
Liczba punktów w kryterium odległość wskazanego miejsca poboru paliwa równa lub mniejsza niż 1 km od siedziby zamawiającego: 10 pkt,
Łączna punktacja oferty: 99,74 pkt .

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – dział VI "Środki ochrony prawnej".


Z poważaniem

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Aldona Gryczka
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2010-12-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie