Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej » ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług nt.: Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Pępowo na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 1 325 600 zł.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług nt.: Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Pępowo na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 1 325 600 zł.
Gmina Pępowo z siedzibą przy ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo,
Telefon: (65) 57-36 -305, (65) 57-36 -308, (65) 57-36 -311
Fax: (65) 57-36-032 Internetowy adres: www.pepowo.pl
e-mail: ug@pepowo.pl Regon : 411050592, NIP : 6961840454

Pępowo, dnia 12 lipca 2011 r.

Numer sprawy: WRG.271.3.2011

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług nt.: „Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Pępowo na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 1 325 600 zł.”

1. Zamawiający działając w myśl art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług nt.: „Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Pępowo na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 1 325 600 zł.”
- została wybrana oferta najkorzystniejsza firmy: Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa za cenę: 381 420,95 zł.
Powyższa oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejszą ofertą wybraną na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie XI. specyfikacji istotnych warunków zamówienia: kryterium cena = 100 % =100 pkt.

2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty 1
Nazwa Wykonawcy: Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,
Adres Wykonawcy: Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
Adres do korespondencji:
Bank Gospodarstwa Krajowego - Oddział w Poznaniu, ul. Składowa 5, 61-888 Poznań
Liczba punktów w kryterium cena: 100 pkt,
Łączna punktacja oferty: 100 pkt.
Numer oferty 2
Nazwa Wykonawcy: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu
Adres Wykonawcy: ul. 1-go Maja 18, 63-800 Gostyń
Liczba punktów w kryterium cena: 96,80 pkt,
Łączna punktacja oferty: 96,80 pkt.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) – dział VI "Środki ochrony prawnej".

Z poważaniem
Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Informację wprowadził: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Opublikowany dnia: 2011-07-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-07-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie