Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Pępowo z dnia 22 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do przetargu oraz powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie robót budowlanych nt.: „Remont chodnika w miejscowości Czeluścin”

Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Pępowo z dnia 22 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do przetargu oraz powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie robót budowlanych nt.: „Remont chodnika w miejscowości Czeluścin”

Numer dokumentu: 26/2011
Rok (4 cyfry): 2011

Zarządzenie Nr 26/2011
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 22 września 2011 r.


w sprawie przystąpienia do przetargu oraz powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie robót budowlanych nt.:
„Remont chodnika w miejscowości Czeluścin”


Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Postanawiam o przystąpieniu do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych nt.: „Remont chodnika w miejscowości Czeluścin”

§ 2
1.Powołuję komisję przetargową dla przeprowadzenia przetargu określonego w §1. w składzie:
1. Katarzyna Kmiecik - Rosa Przewodniczący – odpowiedzialny za kierowanie
komisją
2. Ryszard Zjeżdżałka Z-ca Przewodniczącego Komisji - odpowiedzialny za
sprawdzenie poprawności rachunkowej ofert
3. Aldona Pazoła Sekretarz Komisji- odpowiedzialny za dokumentację
postępowania
4. Aldona Gryczka Członek komisji - odpowiedzialny za sprawdzenie
poprawności tekstu materiałów i ofert
5. Józef Grobelny Członek komisji - odpowiedzialny za sprawdzenie
zgodności ofert z SIWZ

2. Powierzam Komisji przygotowanie postępowania, przeprowadzenie sesji otwarcia ofert, ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców oraz badanie i ocenę ofert.

3. Regulamin pracy komisji określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław Krysicki

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Aldona Pazoła
Informację wprowadził: Aldona Konieczna
Opublikowany dnia: 2011-09-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie