Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej » ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług: „Dowożenie uczniów do szkół : Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach i Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie w roku budżetowym 2012”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług: „Dowożenie uczniów do szkół : Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach i Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie w roku budżetowym 2012”


Pępowo, dnia 17 listopada 2011 r.Numer sprawy: WRG.271.5.2011ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług: „Dowożenie uczniów do szkół : Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach i Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie w roku budżetowym 2012”


1. Gmina Pępowo działając w myśl art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług: „Dowożenie uczniów do szkół : Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach i Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie w roku budżetowym 2012” została wybrana najkorzystniejsza oferta nr 1 firmy Transport – Przewóz Osób, Marek Małyga,
Sobiałkowo 66, 63 – 910 Miejska Górka za cenę: 188 370 zł. brutto
Powyższa oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza - została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie XIII. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty 1
Nazwa wykonawcy: Transport – Przewóz Osób, Marek Małyga,
Adres Wykonawcy: Sobiałkowo 66, 63 – 910 Miejska Górka
Liczba punktów w kryterium cena: 100 pkt,
Łączna punktacja oferty: 100 pkt .
Numer oferty 2
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: ul. Narutowicza 76, 64 – 100 Leszno
Liczba punktów w kryterium cena: 71,08 pkt,
Łączna punktacja oferty: 71,08 pkt .
Numer oferty 3
Nazwa wykonawcy: Młodziuśki Andrzej Stanisław „Młodziuśki”
Adres Wykonawcy: ul. 3 Maja 12, 63-740 Kobylin
Liczba punktów w kryterium cena: 99,38 pkt,
Łączna punktacja oferty: 99,38 pkt .

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – dział VI "Środki ochrony prawnej".


Z poważaniem

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Informację wprowadził: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Opublikowany dnia: 2011-11-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie