Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej » ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych: „Przebudowa drogi gminnej w Babkowicach oraz przebudowa drogi gminnej w Pasierbach”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych: „Przebudowa drogi gminnej w Babkowicach oraz przebudowa drogi gminnej w Pasierbach”Pępowo, dnia 31.05.2012 r.Numer sprawy: WRG.271.1.2012ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJNazwa zadania: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych: „Przebudowa drogi gminnej w Babkowicach oraz przebudowa drogi gminnej w Pasierbach”

1. Gmina Pępowo działając w myśl art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych: „Przebudowa drogi gminnej w Babkowicach oraz przebudowa drogi gminnej w Pasierbach”, została wybrana najkorzystniejsza oferta nr 1 za cenę: 297 498,12 zł. brutto
Powyższa oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza - została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie XIII. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty 1
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwa Drogowego „DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: 63-800 Gostyń, Grabonóg 69b
Liczba punktów w kryterium cena: 100 pkt,
Łączna punktacja oferty: 100 pkt .
Numer oferty 2
Nazwa wykonawcy: EUROVIA POLSKA S.A.
Adres Wykonawcy: Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
Adres do korespondencji: EUROVIA POLSKA S.A. ul. Ożarowska 42, 61-332 Poznań
Liczba punktów w kryterium cena: 87 pkt,
Łączna punktacja oferty: 87pkt .
Numer oferty 3
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Antkowiak
Adres Wykonawcy: Krzycko Wielkie, ul. Adamowo 11, 64-117 Krzycko Małe
Liczba punktów w kryterium cena: 73 pkt,
Łączna punktacja oferty: 73 pkt .
Numer oferty 4
Nazwa wykonawcy: Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych
Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: ul. Energetyków 6, 64-100 Leszno
Liczba punktów w kryterium cena: 96 pkt,
Łączna punktacja oferty: 96 pkt .Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – dział VI "Środki ochrony prawnej".


Z poważaniem
Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2012-05-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie