Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie :„Remont dachu świetlicy wiejskiej w Babkowicach”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie :„Remont dachu świetlicy wiejskiej w Babkowicach”


 

Pępowo, dnia 07.08.2012 r.
Numer sprawy: WRG.271.4.2012

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJNazwa zadania: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych: „Remont dachu świetlicy wiejskiej w Babkowicach”

1. Gmina Pępowo działając w myśl art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych: „Remont dachu świetlicy wiejskiej w Babkowicach”
została wybrana najkorzystniejsza oferta nr 2, Firma Handlowo - Usługowa Marian Bzdęga, ul. Szkolna 54, 63-830 Pępowo za cenę: 68 081,14 zł. brutto
Powyższa oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza - została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie XIII. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty 1
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Budowlane „Tyliński” Spółka Jawna, Arkadiusz Tyliński, Jarosław Tyliński
Adres Wykonawcy: ul. Święciechowska 49, 64-100 Leszno
Liczba punktów w kryterium cena: 61 pkt,
Łączna punktacja oferty: 61 pkt .
Numer oferty 2
Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo-Usługowa Marian Bzdęga
Adres Wykonawcy: ul. Szkolna 54, 63-830 Pępowo
Liczba punktów w kryterium cena: 100 pkt,
Łączna punktacja oferty: 100 pkt .


Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – dział VI "Środki ochrony prawnej".

Z poważaniem
Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2012-08-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-08-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie