Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej » Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie robót budowlanych - Modernizacja placu targowego w Pępowie.

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie robót budowlanych - Modernizacja placu targowego w Pępowie.
Pępowo, dnia 17 września 2004 r.


Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Urząd Gminy w Pępowie zgodnie z art.92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U.Nr19,poz.177 z 9 lutego 2004r.) informuje, że w przeprowadzonym w dniu 10.09.2004 r. przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 60000 euro na wykonanie robót budowlanych - Modernizacja placu targowego w Pępowie - została wybrana oferta nr 1 Przedsiębiorstwa Robót Drogowo - Kanalizacyjnych „ADAM” Danuta Anna Wierzbicka , ul. Sosnowa 5 , 64 - 100 Leszno za cenę brutto 267891,48 zł. , słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 48/100. Oferta ta spełnia wszystkie wymogi formalne i jest najkorzystniejszą ofertą wybraną na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

                                                                                                                                                                              Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                                                                                               /Stanisław Krysicki/
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2004-09-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie