Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej » 2005-01-04 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę paliw płynnych i olejów

2005-01-04 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę paliw płynnych i olejów
Pępowo, dnia 4 stycznia 2005 r.


Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Urząd Gminy w Pępowie zgodnie z art.92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U.Nr19,poz.177 z 9 lutego 2004r. ze zm.) informuje, że w przeprowadzonym w dniu 4 stycznia 2005 r. przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na dostawę paliw płynnych i olejów w roku budżetowym 2005 została wybrana oferta Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, ul. Dworcowa 1 , 63-830 Pępowo za cenę 103632,05 zł.(brutto), słownie : sto trzy tysiące sześćset trzydzieści dwa złote i 05/100. Oferta powyższa spełnia wszystkie wymogi formalne i jest najkorzystniejszą ofertą wybraną na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

                                                                                                                                                                                            Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                                                                                                             /Stanisław Krysicki/
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2005-01-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie