Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej » ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostaw: „Dostawa paliw płynnych i olejów w roku budżetowym 2013”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostaw: „Dostawa paliw płynnych i olejów w roku budżetowym 2013”


Pępowo, dnia 17 grudnia 2012 r.Numer sprawy: WRG.271.9.2012ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostaw: „Dostawa paliw płynnych i olejów w roku budżetowym 2013”


1. Gmina Pępowo działając w myśl art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dostaw: „Dostawa paliw płynnych i olejów w roku budżetowym 2013” została wybrana najkorzystniejsza oferta nr 1 firmy Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, ul. Dworcowa 1, 63 - 830 Pępowo
za cenę: 136 178,20 zł brutto
Powyższa oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza - została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie XIII. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
kryterium cena = 90 pkt. i
odległość wskazanego miejsca poboru paliwa równa lub mniejsza niż 2 km od siedziby zamawiającego =10 pkt.

2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty 1
Nazwa wykonawcy: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”,
Adres Wykonawcy: ul. Dworcowa 1, 63 - 830 Pępowo
Liczba punktów w kryterium cena: 90 pkt,
Liczba punktów w kryterium odległość wskazanego miejsca poboru paliwa równa lub mniejsza niż 2 km od siedziby zamawiającego: 10 pkt,
Łączna punktacja oferty: 100 pkt .

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – dział VI "Środki ochrony prawnej".


Z poważaniem

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Informację wprowadził: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Opublikowany dnia: 2012-12-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie