Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej » ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych: .: „ Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży”Etap I

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych: .: „ Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży”Etap I


 

Pępowo, dnia 22.04.2013 r.


Numer sprawy: WRG.271.1.2013

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych: .: „ Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży”Etap I

1. Gmina Pępowo działając w myśl art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych: „ Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży”Etap I
została wybrana najkorzystniejsza oferta nr 3 PUB „BRUKPOL” S.C. Strzelce Wielkie 81 C, 63-820 Piaski za cenę: 159 935,61 zł brutto.
Powyższa oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza - została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie XIII. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty 1
Nazwa wykonawcy: Dawar Sport Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: ul. Izbicka 5/7, 60-458 Poznań
Liczba punktów w kryterium cena: 75 pkt.
Łączna punktacja oferty: 75 pkt.
Numer oferty 2
Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo – Usługowa Marian Bzdęga
Adres Wykonawcy: ul. Szkolna 54, 63-830 Pępowo
Liczba punktów w kryterium cena: brak pkt.
Łączna punktacja oferty: brak pkt.
Numer oferty 3
Nazwa wykonawcy: PUB „BRUKPOL” S.C.
Adres Wykonawcy: Strzelce Wielkie 81 C, 63-820 Piaski
Liczba punktów w kryterium cena: 100 pkt,
Łączna punktacja oferty: 100 pkt .
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2013-04-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie