Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Pępowo z dnia 03 lipca 2013 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pępowie ul. Powstańców Wlkp.44, 63-830 Pępowo.

Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Pępowo z dnia 03 lipca 2013 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pępowie ul. Powstańców Wlkp.44, 63-830 Pępowo.

Numer dokumentu: 29
Rok (4 cyfry): 2013

   

            Na podstawie art.36a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zmianami) w związku z art. 30 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594) oraz §1 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 ze zmianami) zarządzam:
§ 1
 
Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pępowie ul. Powstańców Wlkp.44, 63-830 Pępowo.
 
§ 2
 
Treść ogłoszenia zawierającego warunki, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pępowie ul. Powstańców Wlkp.44, 63-830 Pępowo stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Pępowo, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo.
                                                                                                               Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                               /-/ Stanisław Krysicki
 
 

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2013-07-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-07-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie