Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 40/2013 Wójta Gminy Pępowo z dnia 26.08.2013r.

Zarządzenie Nr 40/2013 Wójta Gminy Pępowo z dnia 26.08.2013r.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

 

Zarządzenie Nr 40/2013
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 26.08.2013r.


w sprawie przystąpienia do przetargu oraz powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie robót budowlanych nt.:
„Zagospodarowanie centrum Pępowa „


Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Postanawiam o przystąpieniu do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych nt.: „Zagospodarowanie centrum Pępowa „

§ 2

1.Powołuję komisję przetargową dla przeprowadzenia przetargu określonego w §1. w składzie:
1. Małgorzata Waleńska Przewodniczący – odpowiedzialny za kierowanie
Komisją
2. Ryszard Zjeżdżałka Z-ca Przewodniczącego Komisji - odpowiedzialny za
sprawdzenie poprawności rachunkowej ofert
3. Marta Naskręt Sekretarz Komisji- odpowiedzialny za dokumentację
postępowania
4. Józef Grobelny Członek Komisji - odpowiedzialny za sprawdzenie
zgodności ofert z SIWZ
5. Aldona Kaliszewska Członek Komisji - odpowiedzialny za sprawdzenie
poprawności tekstu, materiałów i ofert

2. Powierzam Komisji przygotowanie postępowania, przeprowadzenie sesji otwarcia ofert, ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców oraz badanie i ocenę ofert.
3. Regulamin pracy komisji określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2013-08-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-08-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie