Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr. 44 / 2013 Wójta Gminy Pępowo z dnia 26 września 2013 roku w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego-nieograniczonego, oraz powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej oznaczonej jako działka o nr.ew. 122/8 położonej w Obrębie Babkowice gm. Pępowo.

Zarządzenie Nr. 44 / 2013 Wójta Gminy Pępowo z dnia 26 września 2013 roku w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego-nieograniczonego, oraz powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej oznaczonej jako działka o nr.ew. 122/8 położonej w Obrębie Babkowice gm. Pępowo.

Numer dokumentu: 44
Rok (4 cyfry): 2013

Zarządzenie Nr. 44 / 2013
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 26 września 2013 roku
 

 

w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego-nieograniczonego, oraz powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej oznaczonej jako działka  o nr.ew. 122/8 położonej w Obrębie Babkowice gm. Pępowo.       Na podstawie § 3 oraz § 8 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (Dz. U. z 2004 r.Nr.207,poz.2108 z późn.zm.)

Zarządzam, co następuje :

§ 1

1/ Postanawiam o przystąpieniu do przeprowadzenia I przetargu ustnego-
-nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej –zabudowanej,
oznaczonej jako działka o nr.ew.122 /8 położonej w Obrębie Babkowice
gm. Pępowo.

2/ Treść ogłoszenia o przetargu stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2

Powołuję Komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu określonego
w § 1 w składzie :

1/ P. Cecylia Zielińska -Insp. d/s Gospodarki Komunalnej - Przewodniczący Komisji
2/ P. Ryszard Zjeżdżała -Skarbnik Gminy - Z-ca Przewod. Komisji
3/ P. Józef Grobelny -Kierownik Wydziału Służb Technicznych - członek Komisji
4/ P. Aldona Kaliszewska - Podinsp. d/s planowania przestrzennego i ochrony środowiska – sekretarz Komisji
5/ P. Małgorzata Waleńska - Referent ds. rolnictwa i rozwoju wsi - członek komisji

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Wójt Gminy Pępowo
Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Cecylia Zielińska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2013-09-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-09-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie