Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej » 2005-12-16 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usług: Udzielenie kredytu bankowego gminie Pępowo w 2005 roku w kwocie 400 000 zł.

2005-12-16 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usług: Udzielenie kredytu bankowego gminie Pępowo w 2005 roku w kwocie 400 000 zł.


Pępowo, dnia 16 grudnia 2005 r.


Znak 340/18/2005


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Gminy w Pępowie działając w myśl art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19, poz.177 z 9 lutego 2004 r. ze zm.) informuje, że w przeprowadzonym w dniu 16.12.2005 r. przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na wykonanie usług : „Udzielenie kredytu bankowego gminie Pępowo w 2005 roku w kwocie 400 000 zł.” - została wybrana oferta nr 1 Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu, ul. 1 Maja 18, 63 - 800 Gostyń, za cenę 35.921,21 PLN, słownie: trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych i 21/100.
Powyższa oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i jest najkorzystniejszą ofertą wybraną na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

                                                                                                                                                                          Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                                                                                          /-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2005-12-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie