Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 57/2013 Wójta Gminy Pępowo z dnia 26 listopada 2013 r.w sprawie przystąpienia do postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki oraz powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia zamówienia na wykonanie usług nt.: „Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Pępowo na urządzeniach stanowiących własność Grupy ENEA ”

Zarządzenie Nr 57/2013 Wójta Gminy Pępowo z dnia 26 listopada 2013 r.w sprawie przystąpienia do postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki oraz powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia zamówienia na wykonanie usług nt.: „Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Pępowo na urządzeniach stanowiących własność Grupy ENEA ”

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Zarządzenie Nr 57/2013
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 26 listopada 2013 r.


w sprawie przystąpienia do postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki oraz powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia zamówienia na wykonanie usług nt.:
„Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Pępowo na urządzeniach stanowiących własność Grupy ENEA ”


Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013.907 z późn. zm.) oraz art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2013.594 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Postanawiam o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usług nt.: „Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Pępowo na urządzeniach stanowiących własność Grupy ENEA ”

§ 2
1.Powołuję komisję przetargową dla przeprowadzenia zamówienia określonego w §1. w składzie:
1. Małgorzata Waleńska Przewodniczący – odpowiedzialny za kierowanie
komisją
2. Ryszard Zjeżdżałka Z-ca przewodniczącego komisji - odpowiedzialny za
sprawdzenie poprawności rachunkowej
3. Marta Naskręt Sekretarz Komisji- odpowiedzialny za dokumentację
postępowania
4. Józef Grobelny Członek komisji odpowiedzialny za sprawdzenie
poprawności tekstu i materiałów


2. Powierzam Komisji przygotowanie postępowania, ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę.

3. Regulamin pracy komisji określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Służb Technicznych.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2013-11-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie