Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej » 2005-12-20 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dostawy towarów: Dostawa paliw płynnych i olejów w roku budżetowym 2006

2005-12-20 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dostawy towarów: Dostawa paliw płynnych i olejów w roku budżetowym 2006
Pępowo, dnia 20 grudnia 2005 r.


Znak 340/20/2005


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Gminy w Pępowie działając w myśl art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19, poz.177 z 9 lutego 2004 r. ze zm.) informuje, że w przeprowadzonym w dniu 19.12.2005 r. przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro na wykonanie dostawy towarów: „Dostawa paliw płynnych i olejów w roku budżetowym 2006”
- została wybrana oferta nr 1 Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, ul. Dworcowa 1, 63-830 Pępowo, za cenę 121776,15 PLN, słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć i 15/100.
Powyższa oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i jest najkorzystniejszą ofertą wybraną na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

                                                                                                                                                                               Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                                                                                               /-/ Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2005-12-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie