Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Pępowo z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do przetargu oraz powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie dostawy nt.: „Modernizacja przyszkolnych oddziałów przedszkolnych w gminie Pępowo”

Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Pępowo z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do przetargu oraz powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie dostawy nt.: „Modernizacja przyszkolnych oddziałów przedszkolnych w gminie Pępowo”

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Zarządzenie Nr 8/2014
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie przystąpienia do przetargu oraz powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie dostawy nt.: „Modernizacja przyszkolnych oddziałów przedszkolnych w gminie Pępowo”Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Postanawiam o przystąpieniu do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie dostawy nt.: „Modernizacja przyszkolnych oddziałów przedszkolnych w gminie Pępowo”

§ 2
1.Powołuję komisję przetargową dla przeprowadzenia przetargu określonego w §1 w składzie:
1. Małgorzata Waleńska Przewodniczący – odpowiedzialny za kierowanie
Komisją
2. Ryszard Zjeżdżałka Z-ca Przewodniczącego Komisji - odpowiedzialny za
sprawdzenie poprawności rachunkowej ofert
3. Marta Naskręt Sekretarz Komisji- odpowiedzialny za dokumentację
postępowania
4. Cyryla Krajka Członek Komisji - odpowiedzialny za sprawdzenie
poprawności tekstu materiałów i ofert oraz zgodności ofert z SIWZ
5. Ewa Śląska Członek Komisji - odpowiedzialny za sprawdzenie
poprawności tekstu materiałów i ofert oraz zgodności ofert z SIWZ
6. Urszula Latuszek Członek Komisji - odpowiedzialny za sprawdzenie
poprawności tekstu materiałów i ofert oraz zgodności ofert z SIWZ
7. Maria Stachowiak Członek Komisji - odpowiedzialny za sprawdzenie
poprawności tekstu materiałów i ofert oraz zgodności ofert z SIWZ
8. Grzegorz Matuszak Członek Komisji - odpowiedzialny za sprawdzenie
poprawności tekstu materiałów i ofert oraz zgodności ofert z SIWZ
9. Bogusław Grzelczak Członek Komisji - odpowiedzialny za sprawdzenie
poprawności tekstu materiałów i ofert oraz zgodności ofert z SIWZ2. Powierzam Komisji przygotowanie postępowania, przeprowadzenie sesji otwarcia ofert, ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców oraz badanie i ocenę ofert.
3. Regulamin pracy komisji określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2014-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie