Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej » 2006-09-14 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie robót budowlanych: Remont świetlicy wiejskiej w Gębicach

2006-09-14 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie robót budowlanych: Remont świetlicy wiejskiej w Gębicach


Pępowo, dnia 14 września 2006 r.

Numer sprawy: 340/7/2006

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Urząd Gminy w Pępowie działając w myśl art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych: „Remont świetlicy wiejskiej w Gębicach”
- została wybrana oferta firmy Zakład Budowlany „Elios” Walenty Busz, Sarbinowo 26/1, 64 - 125 Poniec, za cenę 41 780,17 PLN, słownie: czterdzieści jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych i 17/100.
Powyższa oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejszą ofertą wybraną na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie 13 specyfikacji istotnych warunków zamówienia: cena =100%.
                                                                                                                                                                                             Z poważaniem
                                                                                                                                                                                         Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                                                                                                         /-/Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2006-09-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie