Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej » 2006-11-03 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie usług: Udzielenie kredytu bankowego gminie Pępowo w 2006 roku w kwocie do 800 000 zł.

2006-11-03 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie usług: Udzielenie kredytu bankowego gminie Pępowo w 2006 roku w kwocie do 800 000 zł.


Pępowo, dnia 3 listopada 2006 r.

Numer sprawy: 340/11/2006


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Urząd Gminy w Pępowie działając w myśl art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług: „Udzielenie kredytu bankowego gminie Pępowo w 2006 roku w kwocie do 800 000 zł.”
- została wybrana oferta nr 1 Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu,
ul. 1 Maja 18, 63 - 800 Gostyń, za cenę 104 450,49 PLN, słownie: sto cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych i 49/00.
Powyższa oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejszą ofertą wybraną na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie 13 specyfikacji istotnych warunków zamówienia: cena =100%.


Z poważaniem
Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2006-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie