Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej » 2007-03-26 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie robót budowlanych: Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową chodników, pobudowaniem parkingów i przebudową istniejących zieleńców przy ul. Powst. Wlkp. oraz remont miejsc postojowych przy ul. Krótkiej w Pępowie

2007-03-26 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie robót budowlanych: Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową chodników, pobudowaniem parkingów i przebudową istniejących zieleńców przy ul. Powst. Wlkp. oraz remont miejsc postojowych przy ul. Krótkiej w Pępowie


Pępowo, dnia 26 marca 2007 r.

Numer sprawy: 340/4/2007


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Urząd Gminy w Pępowie działając w myśl art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych: „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową chodników, pobudowaniem parkingów i przebudową istniejących zieleńców przy ul. Powst. Wlkp. oraz remont miejsc postojowych przy ul. Krótkiej w Pępowie”
- została wybrana oferta najkorzystniejsza nr 4 firmy P.H.U. „CHOD - DRÓG” Przemysław Andrzejewski, ul. Kwiatowa 11, 63-840 Krobia za cenę:
97 282,58 PLN (brutto), słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote i 58/100.
Powyższa oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejszą ofertą wybraną na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie XIII. specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
kryterium cena = 100 pkt.                                                                                                                                                                                               Z poważaniem

                                                                                                                                                                                            Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                                                                                                            /-/ Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2007-03-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie