Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » U C H W A Ł A Nr XII/ 66 /2015 Rady Gminy PĘPOWO z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej

U C H W A Ł A Nr XII/ 66 /2015 Rady Gminy PĘPOWO z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej

Numer uchwały: 66
Numer sesji: 12
Rok (4 cyfry): 2015

U C H W A Ł A Nr XII/ 66 /2015
Rady Gminy PĘPOWO
z dnia 30 listopada 2015 roku

w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), art. 15 ust.1, art. 19 pkt 1 lit. a i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U.,poz. 849 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 1484)

Rada Gminy Pępowo uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się na terenie Gminy Pępowo opłatę targową.

§ 2

1. Ustala się następujące stawki dziennej opłaty targowej:
1) za sprzedaż towarów, od jednego stanowiska 25,00 zł
2) za sprzedaż towarów w handlu obwoźnym 7,00 zł

§ 3

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Urząd Gminy Pępowo.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pępowo.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Zenon RogalaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Irena Chajec
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2015-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-12-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie