Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Pępowo z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do przetargu oraz powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie dostaw nt.: „Dostawa paliw płynnych i olejów w roku budżetowym 2016”

Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Pępowo z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do przetargu oraz powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie dostaw nt.: „Dostawa paliw płynnych i olejów w roku budżetowym 2016”

Numer dokumentu: 57
Rok (4 cyfry): 2015

Zarządzenie Nr 57/2015
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 8 grudnia 2015 r.


w sprawie przystąpienia do przetargu oraz powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie dostaw nt.: „Dostawa paliw płynnych i olejów w roku budżetowym 2016”


Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Postanawiam o przystąpieniu do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie dostaw nt.: „Dostawa paliw płynnych i olejów w roku budżetowym 2016”

§ 2

1.Powołuję komisję przetargową dla przeprowadzenia przetargu określonego w §1 w składzie:

1. Katarzyna Kmiecik – Rosa Przewodniczący – odpowiedzialny za kierowanie
Komisją
2. Ryszard Zjeżdżałka Z-ca Przewodniczącego Komisji - odpowiedzialny za
sprawdzenie poprawności rachunkowej ofert
3. Małgorzata Waleńska Sekretarz Komisji- odpowiedzialny za dokumentację
postępowania
4. Józef Grobelny Członek Komisji - odpowiedzialny za sprawdzenie poprawności tekstu materiałów i ofert oraz zgodności ofert z SIWZ

2. Powierzam Komisji przygotowanie postępowania, przeprowadzenie sesji otwarcia ofert, ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców oraz badanie i ocenę ofert.

3. Regulamin pracy komisji określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Małgorzata Waleńska
Informację wprowadził: Małgorzata Waleńska
Opublikowany dnia: 2015-12-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-12-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie