Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej » 2007-06-15 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie robót budowlanych: Remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Czeluścin

2007-06-15 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie robót budowlanych: Remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Czeluścin


Pępowo, dnia 15 czerwca 2007r.

                                                 

 

 Numer sprawy: 340/10/2007

 

 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

 

Urząd Gminy w Pępowie działając w myśl art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych: Remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Czeluścin”

- została wybrana oferta najkorzystniejsza firmy Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD - GOSTYŃ” Sp. z o.o., Grabonóg 69 b, 63 – 800 Gostyń

 za cenę: 35 113,84 PLN (brutto), słownie: trzydzieści pięć tysięcy sto trzynaście złotych i 84/100. 

 

Powyższa oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejszą ofertą wybraną na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie XIII. specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

kryterium cena = 100 pkt.

 

 

Z poważaniem
Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki

 




Informacje powiązane:




Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2007-06-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie