Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 14/2017 Wójta Gminy Pępowo z dnia 17 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14/2017 Wójta Gminy Pępowo z dnia 17 marca 2017 r.

Numer dokumentu: 14
Rok (4 cyfry): 2017

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 8/2017 Wójta Gminy Pępowo z dnia 28 luty 2017 r. w

sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej

im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach, adres: Skoraszewice 15A, 63-830 Pępowo

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) i § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373, z późn. zm.) i §1, §2, §5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 października 2009 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek zarządza się, co następuje:

§ 1. W treści zarządzenia Nr 8/2017 Wójta Gminy Pępowo z dnia 28 luty 2017 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach, adres: Skoraszewice 15A, 63-830 Pępowo i w treści załącznika Nr 1 do ww. zarządzenia oraz w treści uzasadnienia, prostuje się nazwę szkoły i w miejsce nazwy szkoły : „Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach” wpisuje się nazwę szkoły: „Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Pępowo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                 Zastępca Wójta
                                                                                        /-/  Katarzyna Kmiecik - Rosa

 

 

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2017-03-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-03-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie