Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 15/2017 Wójta Gminy Pępowo z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach, adres: Skoraszewice 15A, 63-830 Pępowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2017 Wójta Gminy Pępowo z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach, adres: Skoraszewice 15A, 63-830 Pępowo

Numer dokumentu: 51
Rok (4 cyfry): 2017

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 roku Dz. U. poz. 446 z późn. zm.), art. 36a ust. 6 w zw. z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2016 roku Dz. U. poz. 1943 z późn. zm.) i § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach.

§ 2. W skład komisji konkursowej powołuje się:

1) Maria Stachowiak - przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Grzegorz Matuszak - przedstawiciel organu prowadzącego,

3) Marek Popiołek - przedstawiciel organu prowadzącego,

4) Hanna Taterka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

5) Jana Błażej Jerszyński - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

6) Maria Kiczka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

7) Weronika Jankowska - przedstawiciel rady pedagogicznej,

8) Alicja Grobelna - przedstawiciel rady pedagogicznej,

9) Marta Stanisławska - przedstawiciel rady rodziców,

10) Aneta Pawlak - przedstawiciel rady rodziców,

11) Jacek Migdalski - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu
Oddziału w Pępowie.

§ 3. Wyznacza się Marię Stachowiak na przewodniczącego komisji konkursowej, a Grzegorza Matuszaka na zastępcę przewodniczącego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 15/2017

Wójta Gminy Pępowo

z dnia 21.03.2017r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko

dyrektora Szkoły Podstawowej im Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach,

adres: Skoraszewice 15A, 63-830 Pępowo

 

W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach Wójt Gminy Pępowo powołuje komisję konkursową na podstawie art. 36a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2016 roku Dz. U. poz. 1943 z późniejszymi zmianami).

Dlatego przyjęcie zarządzenia jest zasadne.

 

 

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2017-03-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-03-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie