Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Ochrona Środowiska » Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa, które rośnie na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej i jest usuwane na cel niezwiązany z prowadzeniem działalności

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa, które rośnie na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej i jest usuwane na cel niezwiązany z prowadzeniem działalności


1.Podstawa prawna
Art. 83f ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r., poz. 1614 z późn. zm.)


2.Wymagane dokumenty:
- zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
- rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości


3.Termin odpowiedzi
W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ właściwy dokonuje oględzin.
W terminie 14 dni od dnia oględzin organ może wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej.
Nie wniesienie sprzeciwu w w/w terminie będzie oznaczać, że drzewo można usunąć.


4.Jednostka odpowiedzialna
Wydział Rozwoju Gospodarczego, pok. nr 20, pracownik Aldona Konieczna - Inspektor ds. ochrony środowiska


5.Opłaty - zgłoszenie zwolnione z opłaty skarbowej
Za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1044 z późn. zm.)


6.Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Pępowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


7.Uwagi
W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzewa bez zezwolenia.
W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Wniesienie sprzeciwu (wydanie decyzji administracyjnej) stanowi podstawę wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, wójt gminy uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Ochrona Środowiska
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Aldona Pazoła
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2017-06-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-09-29
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie