Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Pępowo z dnia 05.07.2017 r. w sprawie przystąpienia do przetargu oraz powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie robót budowlanych nt.: „Przebudowa dróg w m. Pępowo i Siedlec”

Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Pępowo z dnia 05.07.2017 r. w sprawie przystąpienia do przetargu oraz powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie robót budowlanych nt.: „Przebudowa dróg w m. Pępowo i Siedlec”

Numer dokumentu: 31
Rok (4 cyfry): 2017

Zarządzenie Nr 31/2017
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 05.07.2017 r.


w sprawie przystąpienia do przetargu oraz powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie robót budowlanych nt.: „Przebudowa dróg w m. Pępowo i Siedlec”

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 466 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Postanawiam o przystąpieniu do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych nt.: „Przebudowa dróg w m. Pępowo i Siedlec”
§ 2
1.Powołuję komisję przetargową dla przeprowadzenia przetargu określonego w §1 w składzie:

1. Katarzyna Kmiecik – Rosa Przewodniczący – odpowiedzialny za kierowanie
Komisją
2. Kinga Nowacka Z-ca Przewodniczącego Komisji - odpowiedzialny
za sprawdzenie poprawności tekstu materiałów i
ofert oraz zgodności ofert z SIWZ
3. Małgorzata Waleńska Sekretarz Komisji- odpowiedzialny za dokumentację
postępowania
4. Kinga Klozińska - Antczak Członek Komisji - odpowiedzialny za
sprawdzenie poprawności rachunkowej ofert
5. Józef Grobelny Członek Komisji - odpowiedzialny za
sprawdzenie poprawności rachunkowej ofert


2. Powierzam Komisji przygotowanie postępowania, przeprowadzenie sesji otwarcia ofert, ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców oraz badanie i ocenę ofert.
3. Regulamin pracy komisji określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Małgorzata Waleńska
Informację wprowadził: Małgorzata Waleńska
Opublikowany dnia: 2017-07-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-07-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie