Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Pępowo”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Pępowo”


    Pępowo, dn. 11.09.2018 r.

WRG.271.8.2018

 

 

   

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579) Gmina Pępowo informuje, że przetargu nieograniczonym pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Pępowowybrano najkorzystniejszą ofertę:

 

Część I – oferta oznaczona nr 2, złożona przez:

 

TU Inter Polska S.A.

Oddział w Poznaniu

ul. Strzelecka 49

61-846 Poznań

 

Liczba uzyskanych punktów: 67,30.

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (najwyższą ilość punktów). Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

Uzasadnienie prawne:

Podstawą prawną wyboru ww. oferty jako najkorzystniejszych jest art. 91 ust. 1 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), który stanowi, że Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 

W postępowaniu oferty zostały złożone przez:

 

Część I

Wykonawca

Liczba punktów w

kryterium: cena (max 60)

Liczba punktów w kryterium: Zaakceptowanie klauzul dodatkowych (max 25)

Liczba punktów w kryterium: Zwiększenie limitów odpowiedzialności (max 15)

Łączna liczba punktów

Oferta oznaczona nr 2 złożona przez:

TU Inter Polska S.A.

Oddział w Poznaniu

ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań

60,00

5,50

1,80

67,30

Oferta oznaczona nr 4 złożona przez:

Uniqa TU S.A.

Przedstawicielstwo Regionalne w Poznaniu

ul. Gen. T. Kutrzeby 12A/101

61-719 Poznań

44,95

7,50

10,80

63,25

 

 

W postępowaniu wykluczono 0 wykonawców; odrzucono 0 wykonawców. W niniejszym postępowaniu nie zaistniały przesłanki do unieważnienia oraz nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

                                  

Od niniejszego zawiadomienia przysługują środki ochrony prawnej określenie w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”

                                                                                                         

 

Z poważaniem

 

Wójt Gminy Pępowo

/-/Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Małgorzata Waleńska
Informację wprowadził: Małgorzata Waleńska
Opublikowany dnia: 2018-09-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-09-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie