Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 6 /2019 Wójta Gminy Pępowo z dnia 31 stycznia 2019r.

Zarządzenie Nr 6 /2019 Wójta Gminy Pępowo z dnia 31 stycznia 2019r.

Numer dokumentu: 6
Rok (4 cyfry): 2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Na podstawie art. 13 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 450 ze zm.)oraz uchwały nr IV/25/2018 Rady Gminy Pępowo z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu Współpracy Gminy Pępowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” zarządzam co następuje:

§1
Ogłaszam otwarty konkurs ofert, w formie wsparcia na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy na rok 2019 Gminy Pępowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

§2
Warunki konkursu oraz rodzaje zadań publicznych zlecanych do realizacji określa załącznik do Zarządzenia - Konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w gminie Pępowo w 2019r.

§3
Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadania(Dz. U. Z 2016 r. poz.1300).

§4
Wykonanie zadania powierza się referentowi Wydziału Kultury i Sportu.


§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pępowie oraz na stronie internetowej www.pepowo.pl.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2019-01-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-01-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie