Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie nr 7/2019 WÓJTA GMINY PĘPOWO z dnia 27 lutego 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pępowo w 2019 roku

Zarządzenie nr 7/2019 WÓJTA GMINY PĘPOWO z dnia 27 lutego 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pępowo w 2019 roku

Numer dokumentu: 7
Rok (4 cyfry): 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365), w związku z Uchwałą Nr IV/25/2018 Rady Gminy Pępowo z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Pępowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Wójt Gminy Pępowo zarządza co następuje: §1 1. W celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pępowo w 2019 roku powołuje się komisję konkursową w składzie: 1) przewodniczący: Tomasz Gruetzmacher 2) członkowie: Emilia Tworkowska, Maria Szelągowska, Izabela Grzesiak § 2 Zadaniem komisji konkursowej jest opiniowanie ofert i przekładanie Wójtowi Gminy Pępowo propozycji wyboru organizacji pozarządowych, którym mogłaby zostać przyznana dotacja oraz zlecone do realizacji zadanie publiczne. § 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Kultury i Sportu. §4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. WÓJT Grzegorz Matuszak

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2024)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2019-02-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-02-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie