Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy » Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dostaw w ramach realizacji zadania pod nazwą „Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w Gębicach” - postępowanie prowadzone w ramach zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dostaw w ramach realizacji zadania pod nazwą „Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w Gębicach” - postępowanie prowadzone w ramach zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Data publikacji: 12.09.2019
Termin składania ofert: 18.09.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Wójt Gminy Pępowo zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dostaw w ramach realizacji zadania pod nazwą „Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w Gębicach”.

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) postępowanie prowadzone będzie w ramach zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń małej architektury w ramach realizacji zadania pod nazwą „Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w Gębicach”. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2. Termin realizacji zamówienia
rozpoczęcie: niezwłocznie po zawarciu umowy
zakończenie: do 15.11.2019 r.
3. Warunki płatności
Przelew na wskazany rachunek bankowy na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni od daty wpływu do Urzędu Gminy Pępowo. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany końcowy protokół odbioru robót budowlanych.
4. Wymagania dotyczące gwarancji
- Wykonawca udzieli 60 miesięcznej gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia, termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania pozytywnego, końcowego protokołu odbioru. Brak wskazania okresu gwarancji w formularzu ofertowym Zamawiający potraktuje jako zaoferowanie minimalnego 36 miesięcznego okresu gwarancji.
5. Miejsce, termin i forma składania ofert
Proszę o złożenie jednej oferty (osobiście, pisemnie – listem,) w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo lub drogą elektroniczną na adres: przetargi@pepowo.pl wraz z formularzem cenowym w terminie do dnia 18.09.2019 r. godz. 14.00.
6. Kryteria oceny ofert
Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę (cena = 100 %).

Oceny pozostałych ofert zostaną przeliczone według następującego wzoru:

Ocena = wartość minimalna / wartość oceniana

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i uzyskał najwyższą ilość punktów w wyżej wymienionym kryterium.
7. Informacje dodatkowe
7.1. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia tj. koszt urządzeń, koszt montażu, koszty transportu itp. Obowiązującą formą wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
7.2. Okres związania oferta wynosi 30 dni.
7.3. Zmawiający zastrzega sobie prawo do jednokrotnego wezwania wykonawcy do uzupełnienia oferty.
7.4. Oferty, które po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
7.5. Wykonawcom, którzy nie zostali wybrani dokumenty nie zostaną zwrócone.
7.6. Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych.
7.7. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku przekroczenia posiadanych środków na realizację zamówienia, złożona oferta nie będzie stanowić roszczenia o udzielenie zamówienia.
7.8. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Małgorzata Waleńska, tel. 65 575 89 82.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający skontaktuje się z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w celu omówienia szczegółów.


Z poważaniemZałączniki:
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór formularza cenowego
3. Dokumentacja projektowa oraz STWiOR

Załącznik nr 1 do zaproszenia


Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń małej architektury w ramach realizacji zadania pod nazwą „Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w Gębicach”.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części:
- część I: dostawa placu zabaw
- część II: dostawa urządzeń rekreacyjno – edukacyjnych
- część III: dostawa urządzeń małej architektury.

3. Wspólny dla części I-III opis przedmiotu zamówienia:
a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące Załącznik Nr 3 do zaproszenia.
b) Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zaproponowane urządzenia mogą być zbliżone do produktów z oferty konkretnych producentów, co nie jest jednoznaczne z koniecznością zamontowania urządzeń tych producentów. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w oparciu zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do zaprojektowanych, z zastosowaniem tych samych standardów technicznych i jakościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamawianych urządzeń. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem, oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż założone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a ponadto muszą to być materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
c) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
d) zamówienie obejmuje dostawę wskazanych urządzeń wraz z ich rozmieszczeniem i montażem.

UWAGA: Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części lub wszystkie części zamówienia. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy. Każda z części będzie oceniana odrębnie.
CZĘŚĆ I DOSTAWA PLACU ZABAW obejmuje:

a) zestaw zręcznościowy typu "Małpi Gaj" - sześciokątny zestaw gimnastyczny; konstrukcja wykonana z drewna bezrdzeniowego impregnowanego i malowanego lakierobejcą oraz ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, z elementami liny zbrojonej oraz z płyty antypoślizgowej; słupy konstrukcyjne trwale osadzone w gruncie na kotwach stalowych przykręconych do prefabrykatów betonowych. Wykaz elementów zestawu sprawnościowego/zręcznościowego: przeplotnia linowa, lina wspinaczkowa z węzłami, drabinka gimnastyczna, drążek do wymyków, ścianka wspinaczkowa, drabinka linowa.
Wymiary: 275 cm x 240 cm x 220 cm.
Wysokość swobodnego upadku: 220 cm.
Wymiary strefy bezpieczeństwa: 675 cm x 640 cm.

b) most typu most przygoda "Ruchome Talerzyki" - urządzenie sprawnościowe dla najmłodszych. W skład urządzenia wchodzą: 4 słupy stalowe (fi 102 mm) ocynkowane ogniowo z maskownicami długości ~2,0 m, most z ruchomymi talerzykami (PE) długości ~3,0 m, liny i siatki typu Herkules (fi 16 mm, z 6 linek ze stalowym rdzeniem).
Wysokość urządzenia: ~1,20 m.
Wymagana powierzchnia: ~1,10 x 3,10 m. Strefa
bezpieczeństwa: ~4,10 x 6,10 m.
Maksymalna wysokość upadku: 0,65 m.

c) Linarium typu Piramida Cheopsa Mini z kompletem kotew mocujących w podłożu - urządzenie sprawnościowe linowe. W skład urządzenia wchodzą: 1 słup stalowy (fi 102 mm) ocynkowany ogniowo z aluminiową maskownicą pomalowaną proszkowo długości 4,00 m, 1 sznurowa drabinka ze szczeblami z tworzywa sztucznego, 1 lina wspinaczkowa, 1 siatka pozioma, 1 płaszczyzna z siatki, 16 śrub rzymskich M16 ocynkowanych, liny i siatki typu
Herkules (fi 16 mm, 6 linek ze stalowym rdzeniem).
Wysokość urządzenia: ~3,60 m.
Wymagana powierzchnia: ~fi 4,00 m.
Strefa bezpieczeństwa: ~fi 6,40 m.
Maksymalna wysokość upadku: 1,20 m.

d) Tablica regulaminowa placu zabaw do montażu na ogrodzeniu, wymiary ~50x70 cm,
w wykonaniu z trwałym nadrukiem odpornym na działanie warunków atmosferycznych i promieni UV.


CZĘŚĆ II DOSTAWA URZĄDZEŃ REKREACYJNO – EDUKACYJNYCH

a) stół do gry w szachy/warcaby i chińczyka oraz dwie ławki, w wersji zewnętrznej do wkopania; wymiary stołu: szerokość ~0,8 m, długość ~1,6 m, wysokość ~0,78 m; wymiary zestawu: szerokość ~1,64 m, długość ~1,8 m - elementy konstrukcji betonowe zbrojone, wykonane na bazie twardych kruszyw z surowców naturalnych; blat szlifowany, zaimpregnowany specjalnym lakierem; okrawędziowanie obrzeży i narożników aluminiowym profilem z zaoblonymi krawędziami; siedziska ławeczek drewniane twarde zaimpregnowane próżniowo-ciśnieniowo lub z tworzyw sztucznych;
b) gra kółko-krzyżyk z tablicą do rysowania i zapisywania kredą wyników umieszczoną nad planszą gry "kółko i krzyżyk". Konstrukcja gry wykonana jest ze stalowych solidnych elementów, przystosowanych do trwałego montażu do ziemi. Całość malowana na kolor z palety RAL do uzgodnienia z Zamawiającym;

CZĘŚĆ III DOSTAWA URZĄDZEŃ MAŁEJ ARCHITEKTURY

a) Ławki parkowe z oparciem typu CITY 01 lub równoważne o wym. 180x45x43/75 cm, o konstrukcji stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo, z siedziskami i oparciami z desek impregnowanych, z kotwieniem do podłoża (łącznie 4 szt.);
b) Stojaka na rowery typu ELKA/RAD-8 - 8 miejsc rowerowych - stalowego ocynkowanego o wymiarach ~2,64x0,42x0,47m; ramiona w kształcie litery "L", możliwość regulacji kąta ustawienia ramion, wykonany z profila 30x30mm (podstawa) oraz rury stalowej fi 18x2mm (ramionka).

Wszystkie zestawy zabawowe, urządzenia sportowe i rekreacyjne, muszą być wytwarzane zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 1176. Ponadto, przez wzgląd na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży bawiących się na placach zabaw, produkowane urządzenia konsekwentnie poddawane są testom i kontrolom, których potwierdzeniem są wydawane np. przez Instytut Nadzoru Technicznego oraz Biuro Badań i Certyfikacji
certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1176.

Wszystkie zastosowane materiały, używane zgodnie z instrukcjami producentów, powinny posiadać niezbędne atesty, aprobaty i certyfikaty czy dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Zamawiający będzie wymagał dostarczenia wskazanych dokumentów na etapie realizacji inwestycji.

WÓJT GMINY PĘPOWO
/-/ GRZEGORZ MATUSZAK
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Małgorzata Waleńska
Informację wprowadził: Małgorzata Waleńska
Opublikowany dnia: 2019-09-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-09-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019