Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Ochrona Środowiska » Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków


UCHWAŁA NR XXXII / 201 /2014 RADY GMINY PĘPOWO z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pępowo.

Numer uchwały: 201
Numer sesji: 32
Rok (4 cyfry): 2014


UCHWAŁA NR XXXII / 201 /2014
RADY GMINY PĘPOWO
z dnia 27 maja 2014 r.

w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pępowo.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), Rada Gminy Pępowo uchwala: „Regulamin udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pępowo”.

§1. 1. Regulamin udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, zwany dalej „Regulaminem” określa szczegółowe zasady udzielania dotacji celowej, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.

§2. 1. O udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków ubiegać się mogą podmioty określone w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska.

§3. 1. Dotacje celowe mogą być udzielane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 5,0 m3 na dobę, na obszarach gminy o rozproszonej zabudowie, na których budowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.
2. Z możliwości udzielenia dotacji wyłącza się obszary dla których przed 2019 rokiem został zaplanowany i będzie wykonany zbiorczy system odprowadzania ścieków tj. Skoraszewice, Krzyżanki, Gębice, Babkowice (kolonia Babkowice Huby) i Siedlec (kolonia Siedlec – „Kolano”).

§4. 1. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu gminy będzie określona w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

2. O kolejności udzielania dofinansowania na dany rok budżetowy decyduje data wpływu kompletnych wniosków spełniających kryteria do przyznania dotacji, które będą realizowane do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej.

3. W przypadku wyczerpania środków na dany rok przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków zostaje wstrzymane. Nierozpatrzone wnioski należy złożyć ponownie w roku następnym.

4. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie wynoszące 50% kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni, nie więcej jednak niż 4.000,00 zł ( słownie: cztery tysiące złotych).

5. Dofinansowaniu nie podlegają:
1) koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa,
2) koszty robocizny wykonywanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę,
3) koszty transportu,
4) koszty eksploatacji i konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

§5. 1. O dotację można ubiegać się tylko jeden raz dla danej nieruchomości.

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie może być dofinansowana jednocześnie z dwóch lub więcej źródeł ze środków publicznych.

3.W przypadku podłączenia dwóch lub więcej budynków do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków, o dofinansowanie może ubiegać się ten podmiot, który udokumentuje poniesione koszty.

§6. 1.Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków składa wniosek do Wójta Gminy Pępowo przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia w terminie do 30 czerwca każdego roku.

2. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust.2 należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy wniosek (w przypadku posiadania innego tytułu prawnego do nieruchomości niż własność, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości, a gdy nieruchomość stanowi współwłasność należy dołączyć zgodę na realizację przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli),
2) mapę informacyjną z naniesioną lokalizacją obiektu,

§7. 1. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, podmioty prowadzące działalność w sektorze produkcji rolnej lub w sektorze rybołówstwa ( albo w związku z nieruchomością, na której prowadzona jest taka działalność ), stanowić ona będzie odpowiednio:
1) pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L 352 z 24.12.2013 r.), lub
2) pomoc de minimis w sektorze rolnym w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE. L 352 z 24.12.2013 r.), lub
3) pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu (WE) w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołóstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE. L 193 z 25.07.2007r.).
2. Do wniosku o przyznanie dotacji złożonego przez podmiot, dla którego udzielone dofinansowanie stanowić będzie pomoc de minimis, należy dołączyć również dokumenty i informacje zawarte w art. 37 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz.404 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311) a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810)
3. Udzielenie dotacji stanowiącej pomoc de minimis oraz de minimis w sektorze rolnym ogranicza się czasowo do dnia 31 grudnia 2020 r., zgodnie z czasem obowiązywania rozporządzeń Komisji (UE), o których mowa w ust.1 pkt 1 – 2.
4. Udzielenie dotacji stanowiącej pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury o którym mowa w ust.1 pkt 3 ogranicza się czasowo do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia Komisji (UE).

§8. 1. Wójt Gminy Pępowo, w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku o dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków, dokona oceny spełnienia kryteriów do przyznania dotacji, w tym kryteriów formalnych wniosku o których mowa w § 6 i § 7.

2.W przypadku, gdy wniosek nie spełnia kryteriów formalnych do przyznania dotacji albo wyczerpane zostały środki, o których mowa w §4 ust. 1, 2 i 3 niniejszej uchwały, Wójt zawiadamia wnioskodawcę o odmowie przyznania dotacji.

3.W przypadku wstępnego zakwalifikowania wniosku do przyznania dotacji, pomiędzy wnioskodawcą a Gminą Pępowo, przed rozpoczęciem budowy zawarta zostanie umowa o udzielenie dotacji.

4. Przed zawarciem umowy, o której mowa w ust. 3, wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dotacji zobowiązany jest do przedłożenia :
1) zgłoszenia budowy z potwierdzeniem wpływu lub przesłania do Starostwa Powiatowego w
Gostyniu, o zamiarze przystąpienia do wykonania robót dotyczących budowy przydomowej oczyszczalni o wydajności do 5,0 m3 na dobę wraz z oświadczeniem Wnioskodawcy o nie wniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ, co do zgłoszenia zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
2) zgłoszenia instalacji niewymagającej uzyskania pozwolenia wodno prawnego w przypadku budowy oczyszczalni o wydajności do 5,0 m3 na dobę, potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu, o ile jego złożenie będzie wymagane.

5. Wójt Gminy Pępowo odmawia zawarcia umowy i udzielenia dotacji, jeśli podmiot nie przedłoży pomimo wezwania dokumentów określonych w ust. 4

§9. 1.Dotacja celowa udzielana będzie jednorazowo zgodnie z umową o której mowa w § 8 ust. 3.
2.Realizacja inwestycji powinna nastąpić w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż do 30 listopada danego roku.

§10. 1.Po zrealizowaniu inwestycji wnioskodawca przedkłada rozliczenie dotacji według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.Do rozliczenia wnioskodawca załącza:
1) imienne faktury lub rachunki potwierdzające nakłady na realizację przydomowej oczyszczalni ścieków w oryginale i kserokopii (oryginały, po opatrzeniu adnotacją o dofinansowaniu zostaną zwrócone);
2) certyfikat lub aprobatę techniczną wykazujące, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi - bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowymi - odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska;

§ 11. 1. Po przedłożeniu rozliczenia, o którym mowa w § 10 niniejszej uchwały, osoby upoważnione przez Wójta, dokonają faktycznego sprawdzenia realizacji zadania, w ciągu 30 dni od daty wpływu rozliczenia do Urzędu.
2. Złożone rozliczenie podlega zatwierdzeniu przez Wójta pod kątem zgodności z przepisami prawa i stanem faktycznym.
3. Wypłata dotacji nastąpi w ciągu 14 dni od daty zatwierdzenia rozliczenia przez Wójta.

§ 12. Zwrot dotacji następuje na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz.885 z późn.zm.).

§ 13. Uchwała ma zastosowanie do wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków złożonych po dniu jej wejścia w życie.

§ 14. W roku 2014 termin składania wniosków o dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przedłuża się do dnia 29 sierpnia.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pępowo.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Ochrona Środowiska
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Małgorzata Waleńska
Informację wprowadził: Małgorzata Waleńska
Opublikowany dnia: 2020-03-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-03-27
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie