Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Pępowo z dnia 25.06.2020 r. w sprawie przystąpienia do przetargu oraz powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wykonanie robót budowlanych pn.: „Przebudowa chodników w Pępowie, Krzekotowicach i Skoraszewicach”

Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Pępowo z dnia 25.06.2020 r. w sprawie przystąpienia do przetargu oraz powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wykonanie robót budowlanych pn.: „Przebudowa chodników w Pępowie, Krzekotowicach i Skoraszewicach”

Numer dokumentu: 46
Rok (4 cyfry): 2020

Zarządzenie Nr 46/2020
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 25.06.2020 r.

w sprawie przystąpienia do przetargu oraz powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wykonanie robót budowlanych pn.: „Przebudowa chodników w Pępowie, Krzekotowicach i Skoraszewicach”


Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Postanawiam o przystąpieniu do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.: „Przebudowa chodników w Pępowie, Krzekotowicach i Skoraszewicach”
§ 2
1.Powołuję komisję przetargową dla przeprowadzenia przetargu określonego w §1 w składzie:

Małgorzata Waleńska Przewodniczący – odpowiedzialny za kierowanie
Komisją
Kinga Klozińska – Antczak Z-ca Przewodniczącego Komisji - odpowiedzialny
za sprawdzenie poprawności rachunkowej ofert
Józef Grobelny Członek Komisji – odpowiedzialny za sprawdzenie
poprawności tekstu materiałów i ofert oraz zgodności ofert z SIWZ

2. Powierzam Komisji przygotowanie postępowania, przeprowadzenie sesji otwarcia ofert, ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców oraz badanie i ocenę ofert.
3. Regulamin pracy komisji określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Pępowo
/-/ Grzegorz Matuszak

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Małgorzata Waleńska
Informację wprowadził: Małgorzata Waleńska
Opublikowany dnia: 2020-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-06-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie