Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej » Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej “Przebudowa z nadbudową i rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku oświatowego na budynek mieszkalny wielorodzinny – Etap VI” w Siedlcu

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej “Przebudowa z nadbudową i rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku oświatowego na budynek mieszkalny wielorodzinny – Etap VI” w Siedlcu


Pępowo, dnia 26.08.2020 r.

WRG.271.7.2020 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

I. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający, zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

“Przebudowę z nadbudową i rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku oświatowego na budynek mieszkalny wielorodzinny – Etap VI w Siedlcu

 

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 Wykonawcy Zakład Budowlany „JAN-BUD” Janusz Piskorski, Zalesie Wielkie 52, 63-740 Kobylin za cenę 198 038,19 zł brutto.

 

Uzasadnienie faktyczne

Wybrany wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu a złożona oferta odpowiada wszystkim  wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest najkorzystniejsza (łączna punktacja oferty – 100 pkt w tym: kryterium cena – 60 pkt, inne kryterium: termin gwarancji i rękojmi– 40 pkt).

 

Uzasadnienie prawne

Podstawą prawną wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej jest art. 91 ust. 1 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), który stanowi, że Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją

Łączna punktacja oferty

1.

Zakład Budowlany „JAN-BUD”

Janusz Piskorski

Zalesie Wielkie 62, 63-740 Kobylin

cena

60 pkt

100 pkt

gwarancja

40 pkt

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Pępowo

/-/ Grzegorz Matuszak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Małgorzata Waleńska
Informację wprowadził: Małgorzata Waleńska
Opublikowany dnia: 2020-08-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-08-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie